Utbildningar

Centrum för Fastighetsföretagande är nära knuten till de utbildningar inom fastighetsföretagande som finns vid Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola. Föreningens olika evenemang erbjuder en mötespunkt för för fastighetsbranschen och studenter samtidigt som studenter kan ta del av aktuella teman inom kopplat till både forskning och bransch. Många studenter bygger redan under utbildningen sitt nätverk via CFFF för att sedan återkomma när de är medarbetare i olika positioner i föreningens medlemsföretag. Studenterna på våra program möter återkommande  alumner som gästföreläsare i olika kurser och även som mentorer till studenter på år tre i programmet Fastighetsföretagande vid Malmö universitet.

Fastighetsföretagande, 180 hp, vid Malmö universitet
Programmet ger studenterna kunskaper om fastigheters roll i samhällsbyggandet och hur de tillämpar dessa kunskaper utifrån ett kundperspektiv. Fastighetsbranschen är en av de branscher som påverkas mest av det som sker i Sverige och i världen och under utbildningen utvecklar studenterna en professionell affärsmässighet och förbereds för framtida utmaningar inom hållbar utveckling i fastighetsrelaterade frågor.

Det flervetenskapliga huvudämnet är fastighetsvetenskap, som kombinerar teknik, företags- och nationalekonomi, juridik, beteende- och samhällsvetenskap. Studenterna lär sig att leda och delta i processer på strategisk och operativ nivå i en fastighets olika stadier från det att en fastighet planeras, byggs och sedan brukas till dess att beslut behöver fattas om vidareutveckling eller avveckling. Det innebär att de kan arbeta med bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och med fastighetsanalys, men yrkesrollerna är många och skiftande inom fastighetsbranschen. Gemensamt är att studenterna lär sig att hantera relationer med alla som ska bo, arbeta, bruka eller äga fastigheten.

På Malmö universitet möter studenterna engagerade och välmeriterade lärare och får kunskap om det allra senaste i branschen tack vare våra forskare, som är aktiva i undervisningen. Under utbildningen träffar studenterna också sina blivande kollegor och bygger redan där sitt framtida nätverk i branschen. Det sista året erbjuds studenterna att delta i ett mentorprogram, där mentorerna är verksamma i branschen och som genom individuella samtal bidrar till studenternas personliga och yrkesmässiga utveckling.

Vill du bli mentor eller vill du veta mer om programmet? Läs om Fastighetsföretagande
och kontakta programansvarig  ann-charlotte.lyvall@mau.se, tel: 040-665 77 46


Lunds Tekniska högskola
Byggproduktion www.bekon.lth.se
Civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri www.l.lth.se
Civilingenjörsutbildningen i Väg och vattenbyggnad www.v.lth.se vid avdelningen för fastighetsvetenskap www.lantm.lth.se

Vill du veta mer?
Kontakta Stefan Olander stefan.olander@bekon.lth.se
Tel: 046-222 74 20