Årsmöte, paneldebatt och avslutning av mentorprogrammet

Sammanfattning

Joa Falke avtackas

Vårens sista möte för CFFF inleddes med föreningens årsmöte med styrelseledamot Michael Carlsson, HSB, som ordförande. Dagordningens alla punkter bifölls och årsmötet avslutades med avtackning av styrelsemedlemmar som förtjänstfullt har varit med och utvecklat föreningen under en lång tid: Karin Svensson, MKB, och Joa Falke, Malmö universitet. Även vice ordförande Benny Thell lämnar styrelsen för andra uppdrag. Nya styrelsemedlemmar är: Jenny Moberg, Wihlborgs Fastigheter, Erik Sjöstedt, Vasakronan och Håkan Thulin, Malmö stad. Revisor sedan flera år tillbaka Elna Lembrér Åström, Deloitte, lämnar också sitt uppdrag och ersätts av Mats Persson från Deloitte.

Karin Svensson avtackas av Lotta Strömgren Jönsson

Efter årsmötet följde en paneldebatt på temat ”Målkonflikter vid utveckling av staden” och som inleddes av moderator Lotta Strömgren Jönsson, CFFF:s ordförande, som talade om den förtätning av städerna som många gånger är önskvärd för att få en levande stad fylla in och hur man då från olika håll ska balansera detta mot lagstiftning och regler. Susanne Richardson, VD för Fastighetsägarna, menade att förtätningen av staden kolliderar med skyddsvärdet och att handläggning av ärenden handlar om dialog samt modet och ledarskapet att våga lyfta frågor tidigt i processen. Fastighetsutvecklingschef hos Trianon, Anna Heide, konstaterar att tiden är en viktig parameter och även förståelsen för kalkyler och kostnader. Speciellt i miljonprogramsområdena uppstår intressekonflikter, vilket medför att det är lättare att bygga i andra områden där man inte behöver förhålla sig till redan existerande detaljplaner trots att det finns en önskan om att förtäta.

Elna Lembrér Åström avtackas av Karin Staffansson Pauli

Ole Kasimir, planchef vid Lunds kommun, menar att riksintresse och kommunens intresse inte alltid stämmer överens och att de underlag som ska ligga till grund för Länsstyrelsens beslut ska vara verifierbara, vilket kan skapa svårigheter till exempel med att prognosticera transport av farligt gods 20 år framåt i tiden. Marlene Engström, projektledare stadsutvecklingszoner i Malmö stad, menar att när man arbetar med stadsutveckling måste man våga borra ner sig i detaljerna och djupdyka i olika scenarier och även som medarbetare på kommunen våga vara konkret.  Det finns en ängslighet för att göra fel, för man vill inte skapa nya ”miljonprogramsområden”.

Anna Heide undrar vems ideal stadsutvecklingen värnar om, för alla vill inte bo på samma sätt och hon menar vidare att det behövs byggas även för dem som har medelinkomster och som kan betala 1400-1500 kr per kvm – inte bara för dem som kan betala minst för sitt boende. Vidare efterlyser hon en ekonomisk medvetenhet hos kommunen. I Lunds kommun arbetar man enligt Ole Kasimir med dialog för vad som ska åstadkommas, hur avtalen ska vara utformade och affärerna betalas, men framför allt med att allt går i samma riktning och att hela kommunen har en samsyn kring vad man vill åstadkomma. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp tillsammans menar även Susanne Richardson. Det handlar om hållbar utveckling enligt Marlene Engström och att lära sig hantera ekonomi och att förhålla sig till redovisning, som verktyg för att nå en hållbar stad. Hon menar vidare att ekonomisk hållbarhet bildar en bas för vad man vill åstadkomma genom att medarbetarna har förståelse och kunskap om hur ekonomi fungerar och ser ut hos de olika aktörer som kommunen arbetar med.

Susanne Richardsson, Fastighetsägarna

Marlene Engström, Malmö stad

Ole Kasimir, Lunds kommun

Anna Heide, Trianon

 

 

 

 

 

 

Mie Jernbeck, Mentor International

Dagens sista punkt var avslutningen av den fjärde omgången av mentorprogrammet för adepterna från tredje året på programmet Fastighetsföretagande vid Malmö universitet. Mie Jernbeck, Mentor International, samtalade med adepterna kring vad som motiverar dem. Adepterna har under den här tiden lärt känna sig själva och konstaterar att det är viktigt att våga säga att man inte vet och att be om hjälp. Mycket handlar enligt mentorerna om att säga ja till de chanser som uppstår och det visar sig att många adepter redan har arbeten eller planerar att läsa vidare till hösten. Vi önskar alla 25 adepter lycka till: Henrik Andersson, Simon Argérus, Johan Björndahl, Erik Brandt, Sebastian Dimitrakis, Zuzanna Dzik, Emil Eng, Felix Fahlberg, Victoria Fristedt, Johan Hallberg, Fredrik Hedén, Alex Hoang, Moa Johansson, Blagojce Josevski, Olle Lignell, Philip Lindström, Oskar Lyngö, Marcus Movin, Alexander Olofsson, Jannike Plym, Viktoria Salivonik, Joakim Signäs, Denniz Sjöö, Isabelle Svensson och Jacob Thoft!

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen tackar vi mentorerna för den fina insats de har gjort i år! Stort tack till: Patrik Adersjö, Sandra af Forselles, Dennis Axnér, Tor Berger, Fredrik Dackheden, Marianne Eggert, Peter Eriksson, Sofie Karlsryd, Henrik Kjellgren, Martin Larsson, Charlotta Lindahl, Joakim Lund, Elina Löfdal, Anna Malmström, Joakim Nilsson, Victor Ollén, Niclas Pernlo, Håkan Rosell, Kerstin Ruge, Nils-Urban Råwall, Camilla Steen, Per Svensson, Jeanette Sällström, Lennart Westerlund och Gunnar Östensson.