Fastighetskonferens med internationell utblick

Den 17-18 maj arrangerade Malmö universitet för sjunde året i rad Malmö Real Estate Research Conference. 54 forskare från fyra länder möttes för att diskutera aktuell forskning och undervisning inom fastighetsvetenskap, knyta kontakter samt lyssna till en föreläsning och en paneldebatt.

– Syftet med konferensen är att skapa en nationell och i förlängningen internationell mötesplats för fastighetsforskning. Vi vill även skapa en arena för partnerskap, för att bättre kunna möta såväl regionala som internationella utmaningar. Vi vill bjuda in forskare och andra intresserade och ge dem möjlighet att ta del av den senaste forskningen, utbyta idéer, utöka sitt nätverk samt möta forskare och andra professionella inom området, Peter Palm, lektor på Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet.

Under konferensen, som äger rum från lunch till lunch, presenterades ett tjugotal forskningsprojekt i mindre grupper. Forskarna hade i förväg sänt in underlag i textform, för att skapa en mer initierad diskussion. Varje insänt ”paper” hade också en opponent, som läst in sig lite extra.

Forskningen som diskuterades hade stor bredd och handlade om allt från boendesociala frågor, markanvändning, renoveringsprocesser till bostadsmarknadens koppling till arbetsmarknaden samt byggtekniska frågor.

– Just bredden är viktig och något som kännetecknar fastighetsforskningen. Vi vill, via vår konferens, ge forskare från olika delar av området möjlighet att mötas. Forskarsessionerna inbjöd till diskussion och engagemanget var ofta stort i samtal och diskussioner, inte bara mellan författare och opponent, säger Peter Palm.

Utöver forskare från svenska lärosäten deltog forskare från Danmark, Tyskland och Frankrike i konferensen.

Här kan du läsa mer om konferensen:

https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/7th-Malmo-Real-Estate-Research-Conference—2018/