Årets stipendiater skriver om översvämningsrisker och fastighetspaketering

CFFF delar årligen ut stipendier för väl utförda examensarbeten, på både kandidat- och mastersnivå. 2021 års stipendier delades ut på frukostmötet den 25 november, då stipendiaterna kort beskrev sina arbeten. Stort grattis Alice Petersson, Frida Joelsson, Daniel Maman, Erik Boos och Ludwig Wahlqvist!

Årets stipendium på kandidatnivå tilldelas Daniel Maman, Erik Boos och Ludwig Wahlqvist. De skrev våren 2021 en uppsats om fastighetspaketering, som avslutning på kandidatprogrammet Fastighetsföretagande vid Malmö universitet. Fenomenet väckte deras intresse under utbildningen och de bestämde sig för att skriva en uppsats om hur fastighetspaketering påverkar mindre bolag.

Fastighetspaketering är den process som äger rum när ett moderbolag överlåter en fastighet till ett dotterbolag. Därefter säljs ofta alla aktieandelar i dotterbolaget vidare till en extern köpare, som då till synes köper en fastighet men egentligen köper aktier i ett bolag. Överlåtelsen sker till fastighetens skattemässiga värde, vilket ofta understiger dess taxeringsvärde.

– Nästan 95 procent av alla transaktioner är fastighetspaketeringar, så det har blivit lite av en norm inom branschen. Men det är en komplex process, som för ett litet företag kan vara både kostsam och tidskrävande. Därför bestämde vi oss för att ta reda på hur dessa bolag hanterar allt arbete som kommer med Due Diligence, en form av besiktning som ingår i processen, säger Daniel Maman.

Nytt mastersprogram
Daniel studerar numera på Malmö universitets nya tvååriga masterprogram Urban Business and Development – Real Estate and Transport. Han gillar att programmet ger en bra helhetsbild, där många perspektiv vägs in.

– Den tredje terminen är valbar och då ska jag fokusera på fastighetsutveckling, säger han.

Erik Boos har under hösten hjälpt till en del inom Fastighets AB Malmsjö & Persson, där han bland annat räknat på investeringar. Han har också hjälpt två kompisar att starta ett företag. Framåt skulle han gärna vilja arbeta med projektutveckling. Samtidigt funderar han på att kanske börja plugga. Den tredje uppsatsskrivaren, Ludwig Wahlqvist, arbetar som uthyrningsadministratör på Victoria Park.

Var det något som förvånade er under uppsatsskrivandet?
– Att fastighetspaketering inte påverkade de företag vi intervjuade mer än det gjorde, förvånade mig. Vi trodde att detta skulle vara en mer påfrestande process för dem, säger Erik Boos.

– Den juridiska biten verkade inte skrämma dem. De var erfarna och hade system för att hantera dessa processer. Trots sin storlek hade de anpassat sig, säger Daniel Maman.

Tror ni att ni kommer att få användning av uppsatsen framåt?
– Det tror jag verkligen! Det var lite därför vi blev sugna på ämnen, för att vi trodde att det här ämnet skulle gå att tillämpa i praktiken, säger Erik Boos.

– Jag läser ju ungefär samma ämnen nu under min mastersutbildning och har redan haft stor nytta av det vi lärde oss under uppsatsskrivandet. Att kunna teorin och sedan se sambandet och kunna påverka praktiken känns bra, säger Daniel Maman.

Så till nästa uppsats, den på mastersnivån. Den tilldelas Alice Petersson och Frida Joelsson, för en uppsats om stigande havsnivåer samt vilken hänsyn som tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden. Uppsatsen skrevs som ett examensarbete på Lunds Tekniska Högskola, där de efter fem års studier nu kan titulera sig civilingenjörer i Lantmäteri.

Vad gjorde er intresserade av ämnet?
– Klimatförändringar är en stor och viktig fråga. Vi var båda intresserade av vilka samhällsomställningar som behöver göras inför detta. Själva uppsatsidén kom från vår lärare Fredrik Warnquist. Vi har även haft mycket stöd av en advokat i Lund, Henrik af Klinteberg. Uppsatsen ser nämligen på frågan ur ett juridiskt perspektiv, inte ett ekonomiskt. I uppsatsen ställer vi oss frågan om och hur det går att förhindra olämpliga åtgärder för översvämningar, via juridiken, säger Alice Petersson.

Både Alice och Frida har fått jobb efter sin examen. Alice arbetar som mark- och exploateringsingenjör inom Eslövs kommun och Frida är förrättningslantmätare i Malmö.

Nämn en av de slutsatser ni drar i uppsatsen!
– Med dagens plan- och bygglagstiftning menar vi att kommunerna klarar att beakta risken för översvämning tillräckligt bra vid ny detaljplaneläggning och vid förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan. Problemen uppstår snarare inom äldre detaljplaner, där risken för översvämning inte beaktats och där områdets förutsättningar har förändrats, säger Frida.

Blev uppsatsen som ni tänkte er?
– Ja den blev ungefär som vi trodde. Många kommuner arbetar redan med att skapa olika skydd för översvämningar, för att skydda befintlig bebyggelse. Framåt kan det ju även bli aktuellt med olika åtgärder för att förhindra att ny bebyggelse uppförs på olämplig mark, säger Alice och fortsätter:

– Något som förvånade mig är att så länge bygglovet stämmer överens med detaljplanen kan kommunen inte neka bygglov. Så om det inte tagits hänsyn till risker för översvämning i detaljplanen, vilket inte är ovanligt i äldre detaljplaner, kan kommunen inte neka bygglov. Det här är visserligen inget stort problem, men i vissa kustnära kommuner finns fortfarande enstaka obebyggda lucktomter, där problemet kan uppstå.

/Lotta Solding