Årsmöte 21 maj 2021

Härmed kallas till Centrum för Fastighetsföretagandes årsmöte, som i år äger rum den 21 maj kl. 8.30. Årsredovisningen för år 2020 finns här för nedladdning. 

Efter årsmötet hålls en paneldebatt med temat coronapandemin – mer information om detta kommer inom kort.

Årsmötet sker digitalt via Zoom. Klicka på instruktioner för att se och läsa om hur du ansluter till ett Zoom-möte, prova gärna att gå in på Zoom i förväg. Anmäl dig i formuläret nedan senast den 19 maj för att få en Zoom-länk till årsmötet.

Dagordning för årsmötet den 21 maj 2021 kl 8.30.

 1. Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare
 2. Val av en person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
 3. Upprättande av deltagarförteckning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Stämmans behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för 2020
 8. Föredragning av revisionsberättelser för år 2020
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val till valberedningen.
 13. Val av revisor.
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Varmt välkommen!
Karin Staffansson Pauli
Utvecklingsledare