Återbruk och transformation av äldre byggnader den röda tråden

Konferensen inleddes med en föreläsning om fyra principer för återbruk av äldre byggnader, övergick till parallella forskningssessioner och avslutades med ett samtal om omvandlingen av Lokstallarna i Malmö. Det är kortversionen av årets upplaga av Malmö Real Estate Research Conference. Bland deltagarna fanns både forskare och CFFF-medlemmar.

Globala kriser och komplexa utmaningar är begrepp som ofta används för att beskriva vår samtid. Vi nås dagligen om nyheter om klimatförändringar, extremväder, geopolitiska spänningar, höjda mat- och elpriser eller urbaniseringens baksidor.

Utifrån denna bakgrund inledde Kristina Mjörnell konferensen som huvudtalare. Hon är forskare sedan 30 år, anställd på RISE och adjungerad professor vid LTH. Hon fokuserar bland annat på renovering och anpassad återanvändning av äldre byggnader.

– Vi behöver bli bättre på att använda våra befintliga byggnader. Om vi gör det kommer vi att bli bättre på att möta många av de mål vi satt upp för vår samhällsutveckling, till exempel hållbarhetsmålen inför 2030, sa hon.

Modell för återbruk
Kristina presenterade sedan en fyrstegsmodell för återbruk, där de tre första stegen berör transformation och återbruk av äldre byggnader. Det fjärde steget handlar om nyproduktion.


Kort beskrivet handlar det om att vi behöver :1) minska behovet av ytor när det gäller exempelvis bostäder och kontor, 2) använda de ytor vi har på ett mer effektivt sätt, 3) renovera och anpassa befintliga byggnader så långt det är möjligt samt att 4) tänka och bygga flexibelt vid nyproduktion.

– Modellen har absolut potential, men det finns självklart utmaningar och hinder på vägen. Det kan röra sig om allt från politiska, ekonomiska, sociala och tekniska utmaningar till hinder som rör miljön eller olika lagar, sa Kristina Mjörnell.

Torsdag eftermiddag och fredag förmiddag ägnades åt konferensens kärna: parallella sessioner, där forskare från olika lärosäten kort presenterade pågående forskning inom varierande underområden inom hållbar stads- och fastighetsutveckling. Sessionerna handlade om allt från ”prop tech” och hållbara bostäder till fastighetsvärdering och samhällsplanering.

Omvandlingen av Lokstallarna
Konferensen avslutades med en föreläsning om omvandlingen av Lokstallarna i Malmö. De som delade med sig av kunskap var: Olof Martinsson och Amir Ghotaslou från Malmö stad samt Andreas Lundberg från Atrium Ljungberg. Magnus Johansson, från RISE, modererade sessionen.

Stadsantikvarie Olof Martinsson berättade inledningsvis om den detaljplan för Lokstallarna som just nu håller på att tas fram.

– Ambitionen är att binda ihop staden och Kirseberg. Samtidigt som vi ska tillföra nya bostäder ska vi ta hand om ursprungsplatsen och försöka bevara kulturmiljön. Lokstallarna är en unik plats, på ett unikt och centralt läge i Malmö. De utmaningar vi står inför är hur vi bäst ska ta tillvara och bevara den befintliga miljön samtidigt som omvandlingen ska vara hållbar, sa han.

Kulturmiljö och kreativa näringar
Amir Ghotaslou, som arbetar som kulturlots på uppdrag av tre av stadens förvaltningar och Stadskontoret, har fokus på kulturmiljön och platsens kreativa näringar.

– Våra strategier bygger på att bevara och utveckla nuvarande produktionsplatser samt att skapa nya. I vissa fall kan omställningsytor behövas, medan vi ställer i ordning långsiktigt hållbara produktionsplatser. Det är viktigt att vi visar att vi menar allvar med våra satsningar. Annars finns det en risk att vi tappar de här aktörerna, sa han.

Amir sa också att vi inte får glömma bort att det, utöver de mest synliga kulturaktörerna som klubbar och festivaler, finns ett stort antal mindre aktörer ”under ytan”, som ateljéer samt produktions- och replokaler. Aktörer som tillsammans utgör grogrunden för det mer synliga kulturlivet.

Skala av gamla lager
Därefter var det Andreas Lundbergs tur att ge oss en fastighetsutvecklares perspektiv. Han beskrev arbetet med att omvandla en äldre byggnad som ”att skala av gamla lager för att till sist se de vackra pelarna och rummens rymd”.

– När det gäller hur vi bäst bevarar kulturlivet samtidigt som vi bedriver stadsutveckling tror jag att de tidiga skedena är viktiga. Här gäller det att göra prioriteringar, testa sig fram och göra beräkningar enligt olika modeller. I praktiken handlar det om möten, samtal och workshops. Det är viktigt att hitta områdets kulturbärare och ha tidiga dialoger, sa han och fortsatte:

– Det viktigaste är att inte kopiera någon annans process. Vi ska självklart inspireras av andra, men det är viktigt att utgå från den aktuella platsen samt skapa förståelse och förutsättningar utifrån detta. Vad vill vi med platsen eller stadsdelen? Allt måste hänga ihop och allt är en kedja, där vi tillsammans skapar en bra stad.

Hur skapa ett levande kulturliv?
Därefter ställde Magnus Johansson bland annat frågan om vad som krävs för att skapa en god grogrund för ett levande kulturliv, med en bredd av aktörer.

– Sektorsbaserade hyresnivåer, svarade Amir Ghotaslou blixtsnabbt.

– Ja, varför inte, fyllde Andreas Lundberg i. Det förutsätter dock att vi kan arbeta med det tidigt i processen och anpassa planprocessen därefter. Kanske kunde vi till exempel sätta max-tak för olika områden när vi gör markanvisningar?

– Det viktiga är att göra detta tillsammans och att vi skapar en större förståelse för varandras behov, sa Olof Martinsson.

– Precis, fyllde Amir i. Och vi behöver göra tidigare analyser och involvera fler i samtal om vad som är relevant på varje plats.

/Lotta Solding

Fakta
Malmö Real Estate Research Conference arrangerades 2024 för trettonde året, av Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. Konferensens samarbetspartners/sponsorer är Centrum för fastighetsföretagande och Nordic journal of surveying and real estate research. Knappt 100 personer deltog, varav merparten forskare. De kom från: Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike och England. Sju svenska universitet var representerade: Malmö universitet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola, Jönköping International Business School, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet samt Uppsala universitet.