Bidrag forsknings- och utvecklingsprojekt

Ansök om Centrum för fastighetsföretagandes bidrag till vetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt. Centrum för Fastighetsföretagande ska

  • stödja öppen, framtidstänkande mångvetenskaplig forskning och utveckling, där olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter möts
  • nyttja kunskap, kompetens och erfarenheter från etablerade vetenskaper, som teknik, juridik, sociologi och samhällsvetenskap vid högskolor
  • ta tillvara på erfarenheter från fastighetsbranschen som medlemsföretagen står för
  • i första hand rikta sig mot projekt som kräver nya angreppssätt och mångvetenskap

Centrum för fastighetsföretagande utlyser för ansökan bidrag till primärt kortare projekt såsom förstudier alternativt som delfinansiering till större projekt, i regel dock inte längre än ettåriga sådana. Det ska av ansökan framgå om projektet ingår i eller anknyter till ett större projekt.

Centrum kommer att bevilja forsknings- och utvecklingsbidrag på normalt upp till 100 kkr. Bidraget sökes för normalt ett a?r av enskild forskare eller medarbetare. Vid ansökan från flera skall alltid en vara huvudsökande.

Bidrag får ej sökas för kostnader som nedlagts före 2012-09-01
Centrum för fastighetsföretagande ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av sin karriär.

Ansökan om bidrag för ovanstående ändamål skall insändas på Centrum för fastighetsföretagandes blankett “Ansökan om forsknings- och utvecklingsbidrag” och vara Centrum för fastighetsföretagande till handa:

Senast torsdagen den 5 juni 2012 kl. 16.00

I september månad meddelas vilka som fått bidrag.
peter.palm@mah.se
alternativt
Centrum för fastighetsföretagande Co: Malmö Högskola
Att: Peter Palm
205 06 Malmö
Sverige