CFFF: Sammanfattning Fastighetsägarens miljöansvar 2013-09-12

Höstens första frukostmöte hölls i Delphi Advokatbyrås fina lokaler i centrala Malmö. Morgonen började med frukost och mingel och vi riktar ett stort tack till Delphi Advokatbyrå för ett mycket trevligt arrangemang.

Nedan följer en kort sammanfattning av morgonens intressanta föredrag. För mer information kontakta sanna.blomqvist@delphi.se, erica.nobel@delphi.se eller mikael.svegland@delphi.se.

Frukostmötet handlade denna gång om Fastighetsägarens miljöansvar och Sanna Blomqvist, Associate, inledde med att tala om verksamhetsutövarens ansvar. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska följas av alla och det  är företagarens skyldighet att känna  till hur verksamhet berörs av MB:s bestämmelser. Enligt 2 kap. 1 § MB är det  företagaren som  är skyldiga att visa att reglerna följs, vilket innebär att om det blir  diskussion om verksamheten är det  företagaren som  får komma  med  utredning,  dvs. omvänd bevisbörda gäller. Sanna berättade vidare om begreppet verksamhetsutövare och enligt miljöbalkens är en fastighetsägare verksamhetsutövare, när han eller hon hyr ut lokaler eller bostäder. Fastighetsägarens ansvar gäller  olägenheter för människors hälsa  och miljön som  förorsakas av själva byggnaden eller av marken.  Enligt miljöbalken är det  fastighetsägaren som  är skyldig att utreda dessa hälsoskyddsfrågor och visa att byggnaden inte är orsaken till ett  eventuellt besvär. Fastighetsägare ska  fortlöpande  bedriva planering och kontroll av sin fastighetsförvaltning för att undvika olägenheter för människors hälsa, dvs. egenkontroll.

Mikael Svegland, Senior Associate/Advokat, fortsatte  att berätta om ansvar för efterbehandling, vilket regleras i 10 kap MB. Primärt ansvarig för efterbehandling är den som  bedriver eller har bedrivit  en verksamhet eller vidtagit  åtgärd, som  bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada, dvs verksamhetsutövaren. Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar förutom pågående  verksamheter även verksamheter som  befinner sig i en passiv fas. Det kan handla om förvaringsfall och markberedning/schaktning. Om det  inte finns någon verksamhetsutövare, som  kan utföra  eller bekosta ett avhjälpande, är var och en som  förvärvar den  förorenade fastigheten ansvarig,  om förvärvaren  vid förvärvet  kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den.Om det  skulle visa sig att denne inte har tillräckliga resurser för att bekosta avhjälpandet kan fastighetsägaren bli ansvarig  för de  kostnader som  återstår. Fastighetsägarens subsidiära ansvar enligt  10:3 MB gäller  endast om fastigheten förvärvats  efter  det  att miljöbalken trädde ikraft, dvs från och med  den  1 januari 1999. Fastighetsägare är liksom verksamhetsutövare solidariskt  ansvariga för efterbehandlingen av ett  förorenat område. Det innebär att det  allmänna kan vända  sig mot  vilken fastighetsägare de  vill som  har ägt  fastigheten och denne får sedan regressvis kräva ersättning från de  andra fastighetsägarna genom förhandlingar/processer. Däremot föreligger inget  solidariskt  ansvar mellan  verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Erica Nobel, Partner/Advokat, berättade sedan engagerat vidare om utvecklingen i praxis och redogjorde för en rad intressanta fall. I det  s.k. Arvamet-fallet, slogs det  fast att miljöansvar  även  kan övergå från säljaren  till köparen av inkråm. Det var en förutsättning att en större  del av inkråmet överläts  och att en snarlik verksamheten drevs  vidare. I ett annat fall slog domstolen slog fast att en s.k. jordabalksfriskrivning inte var gällde vid en bedömning av det  offentligrättsliga miljöansvaret. Beträffande  verksamhetsutövarbegreppet och att en fastighetsägare som  gräver  och ”rör runt”  en förorening anses vara verksamhetsutövare, oavsett syftet med  åtgärden.Erica avslutade med ett fall angående två verksamhetsutövare, d.v.s. att ett moderbolag under vissa omständigheter kunde  anses vara verksamhetsutövare för dotterbolagets verksamhet och därmed ansvarig  för en föroreningsskada.

Notera gärna att höstens kommande frukostmöten äger rum den 17 oktober samt den 21 november.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erica Nobel, Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 04

Mobiltelefon: +46 733 80 02 25

erica.nobel@delphi.se

 

Sanna Blomqvist, Associate

Direkttelefon: +46 40 660 79 32

Mobiltelefon: +46 767 77 95 65

sanna.blomqvist@delphi.se

 

Mikael Svegland,

Senior Associate / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 19

Mobiltelefon: +46 709 25 26 19

mikael.svegland@delphi.se