Forskardagen 27 sept

Forskardagen den 27 september          Vilken dag!
Uppslutningen var, liksom intresset stort. Tio forskare berättade om kopplingen mellan sin forskning och fastighetsbranschen. För dig som inte kunde medverka har vi bett föreläsarna svara på tre korta frågor. Vill du se någon av deras presentationer i power-point format kan du skicka ett mail till nyheter@cfff.se. Glöm inte att nämna vem du är nyfken på. Väl mött vid nästa tillfälle!Fråga 1  – Beskriv din forskning i en mening.Fråga 2  – Vad har fastighetsbranschen för nytta av den?Fråga 3  – Om du fick uppmana eller önska dig något av branschen vad skulle det vara? Professor Bengt Hansson, LTH
1.  Jag leder forskargruppen som forskar om “Upphanding av fastighetsutveckling”.
2. Forskningen stärker utbildningen som i sin tur ger hög kompetens på medarbetare. Dessutom får branschen genom forskningsresultaten ökade möjligheter att sänka sina investeringskostnader.
3. Jag skulle vilja att branschen satsade mer på samarbete med högskolorna.Genom examensarbeten, utvecklingsprojekt och forskning. Professor Per-Olof Hallin, Mah
1. Risk- och sårbarhetsanalyser i urbana miljöer.
2. Många oönskade händelser som t.ex översvämningar, svåra oväder, sociala oroligheter som uttrycks genom t.ex bränder eler skadegörelse har direkta effekter på fastigheter. Det kan vara viktigt att identifiera svagheter för att kunna åtgärda dem innan något har inträffat.
3. Fortsätta att utveckla det samarbete som utvecklats inom CFFF genom fler “indutridoktorander” Adj. professor John Sandblad, Mah
1. Jag koncentrerar mina krafter på att skapa utrymme för en ny forskargeneration.
2. Branschen får mer kompetenta medarbetare. Dessutom har den tillgång til samarbetspartners i sin egen utveckling
3. Jag önskar att branschen oftare kallade forskare till sina interna konferencer och möten, som en naturlig samtalspartner i strategi- och värderingsfrågor. Fil. Dr Carina Listerborn, Mah
– Trygghet i boendet –
1. Jag forskar kring boendet och inflytandet i marginaliserade områden.
2. Branschen får en större förståelse för vilka behov som finns . Vilket kan leda till minskad segregation.
3. Jag önskar en större social medvetenhet. Doktorand Peter Palm, Mah
– Erfarenhetsåterföring i lokalprojekt-
1. Vikten av arbetet med systematiska utvärderingar och erfarenhetsåterföringar i fastighetsbranschen.
2. Genom att arbeta systematiskt med utvärderingar och erfarenhetsåterföring inom företaget så kommer man till att stå bättre rustad inför framtiden. Dels kommer man att kunna hantera den stora pensionsavgång som sker inom en relativt snar framtid, dels ger det företaget en konkurrenesfördel då man genom ett ständigt lärande kommer till att generera de mest komptenta medarbetarna samtidigt som det ger nöjda kunder.
3. Öppenhet dels för förändringar och nya arbetssätt men även i form av öppenhet gentemot kollegor i den mening att det är naturligt att man delar med sig av de erfarenheter man får, bra såväl som dåliga. Doktorand Tobias Dalhammar, Mah
– Entreprenörskap i bostdsområden –
1. Jag studerar konkreta exempel på publikt entreprenörskap, dvs företagsamhet som syftar till social förändring.
2. Fastighetsbolagen finns där problemen och möjligheterna finns. De är aktörer med långsiktiga ambitioner som kan förena hållbarhetstänkandet ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
3. Att fundera över sin roll i framtiden och vad man som en viktig aktör faktiskt kan göra. Det finns många publika (allmänna) frågor där fastighetsbolag kan göra sociala förändringar och i förlängningen en positiv samhällsutveckling, på såväl lokal, regional som nationell nivå.
Gästprofessor Brian Atkin, LTH
1. I’m managing other peoples efforts.
2. Knowledge tranference
3. Adopt a more process perspectivTekn. lic. Urban Persson, LTH
– Hållbar utveckling inom fastighetsföretagande –
1. Att försöka styra ett hållbart byggande och ett hållbart företagande.
2. Branschen kan få hjälp att få en helhetssyn på si affärsidé.
3. Mera aktivt tyckande och engagemang i hållbarhets frågor.
Tekn. Dr  Stefan Olander, LTH
– Hållbar utveckling inom fastighetsföretagande –
1. Jag forskar om intressentanalys i fastighetsutveckling.
2. Branschen skall i ett tidigare skede kunna se hur oika intressenter kan påverka projektet.
3. Ett större utbyte hade varit bra. Forskare som tidvis arbetar ute i branschen kan tilföra mycket. Både kortsiktigt och långsiktigt.Tekn. Dr Kristian Widén, LTH
– Lagen om offentlig upphandling –
1. Jag forskar kring effekterna av LOU på den svenska byggsektorn.
2. Bättre tillämpning.
3. Jag önskar mig bättre samarbete. Branschen skall inte vara rädda för LOU i forskningsprojekt.