Gästprofessor med ett tydligt uppdrag

Till vardags är Johan Holmgren professor i transportekonomi vid Högskolan i Molde, i Norge. Men han är också gästprofessor på Institutionen för urbana studier, vid Malmö universitet. Utöver att stärka banden mellan de båda lärosätena är förhoppningen att han ska bidra till att stärka transportforskningen vid Malmö universitet.

– På Institutionen för urbana studier arbetar vi med att integrera transport- och fastighetsfrågor, både i undervisning och i forskning. De här områdena har en tydlig koppling till varandra i stadsutveckling. Därför försöker vi lyfta transportperspektivet i fastighetsundervisning och vice versa. Malmö universitet vill bli starkare inom transportforskning och här spelar Johan Holmgren en viktig roll, säger Helena Bohman, universitetslektor på Institutionen för urbana studier.
Johan Holmgren inledde sitt uppdrag som gästprofessor hösten 2021. Inledningsvis var han på plats i Malmö ungefär en månad. Därefter har han varit här ytterligare två gånger och återvänder en fjärde gång i höst. Självklart hålls kontakt däremellan via diverse digitala kanaler. Gästföreläsningar, lärarutbyten, forskningsseminarier och forskningsansökningar ingår i hans uppdrag.

Johan Holmgren Foto: Arild Waagbø

Fler forskningsansökningar
– Jag har bland annat varit med och diskuterat pågående forskningsprojekt, vilket varit inspirerande. Vi ställer oss också aktivt frågan hur vi kan göra fler forskningsansökningar och hur vi kan göra dem mer intressanta. Väldigt många forskningsfinansiärer kräver flera parter i forskningsprojekt och premierar att man bygger allianser. Att Malmö universitet och Högskolan i Molde kan göra gemensamma ansökningar höjer kvaliteten och ger oss fler perspektiv på de frågor vi studerar, säger Johan Holmgren och tillägger:
– Högskolan i Molde har ambitionen att fortsätta det inledda samarbetet med Malmö universitet även efter att min gästprofessur tagit slut.
Högskolan i Molde har universitetsstatus inom just logistik och transporter. Det innebär att de har examensrättigheter inom ämnet och att de också kan styra över sin egen forskning. Några av de forskningsfrågor som är aktuella på Högskolan i Molde just nu handlar om hur man kan få människor att ändra sina transportsätt och hur människor resonerar kring var de vill bosätta sig och arbeta: vilken roll spelar transportmöjligheterna i dessa beslut?

Transporter påverkar samhället
– Byggsatsningar och investeringar som är kopplade till dem påverkas av hur människor väljer att resa. Transporter påverkar samhället och samhället påverkar transporter, säger Johan Holmgren och fortsätter:
– Transporter är ofta en viktig del av olika beslut, utan att vara huvudnumret. De är en del av all aktivitet, men vi tänker inte alltid på det och på hur mycket transporter påverkar våra val. Under pandemin har frågan om transporter dock blivit mer synlig. Nu funderar vi ju bland annat på om telefonen och de digitala kanalerna kan ersätta vissa resor. Informationsteknologin hjälper oss att upprätta ett stort nätverk, men vi får inte glömma att de också skapar en längtan efter fysiska möten.

Föra samman fastigheter och bostäder
Johan menar bland annat att ”kittet” i de här frågeställningarna ofta handlar om att föra samman frågor om fastigheter och transporter. Även fastigheters värde påverkas av närheten till kollektiva transportmöjligheter.

– De här två områdena har en ömsesidig påverkan på varandra. Och de påverkar definitivt planeringen av nya områden. Lokaliseringen av ett nytt område, en ny stadsdel till exempel, hänger tätt ihop med hur transportsystemet är uppbyggt.

Vad lockade dig att ta gästprofessuren i Malmö?
– Jag hade ingen riktig bild av Malmö innan jag kom hit, men tycker att här är väldigt fint och att universitetet ligger så bra. Staden är levande och det är kul att vara här. Universitetet är också nytt och framåt. De satsar mycket och har många aktiviteter! Jag har också fått en mer tydlig bild av regionen, som jag tycker är väl hopknuten. Närheten mellan till exempel Malmö och Lund och lättheten att pendla är slående.

Hur beskriver du din forskningsinriktning?
– Transportekonomi är min bas, vilket också var avgörande när jag sökte mig till Högskolan i Molde, som har ett stort fokus på detta ämne och erbjuder goda forskningsmöjligheter. På den forskningskonferens om fastigheter som hölls på Malmö universitet i maj pratade jag om vikten av att väva ihop transport- och fastighetsfrågor när man planerar för nya bostadsområden, säger Johan Holmgren och avslutar:
– På senare år har jag intresserat mig alltmer för samspelet mellan kollektivtrafik och bilinnehav. Vi får inte glömma att bilen en viktig faktor när det gäller kollektivtrafiken, framför allt i glesbygd. Varje transportsätt har sin roll och jag tror att det är viktigt att inte vara fientlig mot bilen. Även om jag anser att vi åker för mycket bil inne i våra städer tycker jag att det är viktigt att inte ha en för aggressiv hållning i de här frågorna.

/Lotta Solding