Hälsa och delningsekonomi i fokus vid stipendieutdelning

På CFFF:s frukostmöte den 26 november delades årets stipendier för utmärkta kandidat- och mastersexamensarbeten ut. Stipendium på kandidatnivå tilldelades Cecilia Jönsson, Malmö universitet och stipendium på mastersnivå tilldelades Samuel Huntley och Loi Dang från Lunds Tekniska Högskola. 

Cecilia Jönsson prisades för sin kandidatuppsats Den psykiska och fysiska hälsan i en WELL-certifierad byggnad, som hon skrev i ämnet Fastighetsvetenskap våren 2020. Intresset för psykisk hälsa hade Cecilia redan sedan innan, via sitt tidigare arbete som sjuksköterska, bland annat inom psykiatrisk vård. 

– När jag läste programmet för Fastighetsföretagande fick jag upp ögonen för hållbarhet och ville därmed kombinera mitt egna intresse för hälsa med intresset för fastigheter. WELL-certifiering, som bland annat har fokus på hyresgästernas välmående, gjorde mig intresserad och i uppsatsen har jag fokuserat på kontorsfastigheten Eminent, i Hyllie, berättar Cecilia.

Cecilia Jönsson

Syftet med uppsatsen var att försöka ta reda på vilka sätt en WELL-certifierad byggnad kan bidra till förändrad fysisk och psykisk hälsa, utifrån hyresgästernas perspektiv. För att söka svar på detta genomförde Cecilia telefonintervjuer och sände ut frågeformulär, som hon sedan sammanställde. 

Förbättrad psykisk hälsa
– Den slutsats jag kunde dra var att majoriteten av studiens hyresgäster hade fått en bättre hälsa och ett ökat välbefinnande på sin arbetsplats, både fysiskt och psykiskt. Det mest intressanta var att det psykiska välmåendet upplevdes som något starkare än det fysiska och att den psykiska hälsan påverkades snabbare än den fysiska hälsan. Resultatet visade även att ljuset var den del av WELL- certifieringens sju huvudområden som hade störst effekt, både fysiskt och psykiskt säger Cecilia och avslutar:  

– Ämnet psykisk hälsa ligger mig varmt om hjärtat. Det vore roligt att i framtiden kunna kombinera mina erfarenheter som sjuksköterska med det jag nu lär mig om fastigheter, hälsa och hållbarhet. Jag hoppas även att det genomförs fler studier när det gäller arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och att detta leder till en ökad förståelse för vilken påverkan fastigheter kan ha inom detta område.

Handledare för uppsatsarbetet var Sylwia Lindqvist, lektor i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet. Cecilia Jönsson har sedan uppsatsen skrevs fått anställning som uthyrare på Kanslihuset i Malmö.

Så till de två som prisades för bästa mastersuppsats, Samuel Huntley och Loi Dang. Deras uppsats Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen, avslutade deras ingenjörsutbildning på Lantmäteriprogrammet på Lunds Tekniska Högskola i våras. 

Loi Dang

Delningsekonomins utmaningar och möjligheter 
Syftet med uppsatsen var dels att ta reda på hur delningen av lokaler fungerar och dels att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns för delningsekonomin ska kunna etablera sig i fastighetsbranschen. Under uppsatsarbetet genomförde och jämförde Samuel och Loi intervjusvar från både vinstdrivande och icke-vinstdrivande aktörer. 

– Innan vi började skriva uppsatsen funderade vi över varför vi inte samlokaliserar lokaler mer än vi gör. Skulle inte till exempel kontorslokaler kunna användas även efter klockan 17? Ur ett hållbarhetsperspektiv borde vi använda våra lokaler mer, säger Loi Dang.

I analysen av intervjusvaren försökte de se mönster, likheter och skillnader.
– En av de slutsatser vi drar är det finns en del juridiska hinder för att delningsekonomin ska kunna etablera sig i fastighetsbranschen. Hyreslagstiftningen gör det till exempel svårt att dela upp en hyra efter tid. Att hyra en lokal för en halv dag är helt enkelt svårt. En annan slutsats är att mänskligt beteende är avgörande; det gäller att våga dela och även att våga pröva ett nytt arbetssätt, säger Samuel Huntley.

Samuel Huntley

Var det något som förvånade er under arbetet?
–  Vi är förvånade över att lokaldelning inte sker i större utsträckning än det gör. Det ska också bli spännande att se om branschen kommer att driva fram en lagförändring för att underlätta delning eller om det är lagen som kommer att gå före och branschen efter, avslutar Loi Dang och Samuel Huntley.

Handledare för deras uppsatsarbetet var Riikka Kyrö, lektor i fastighetsvetenskap vid LTH. Loi Dang har numera en traineetjänst på Skanska Fastigheter och Samuel Huntley arbetar som exploateringsingenjör på Örebro kommun.

Läs stipendiaternas examensarbeten: