Hur blir vi bättre på att hantera vatten i städer?

I Sverige har vi med tiden blivit allt duktigare på avfallshantering. När det gäller vattenhantering finns det däremot en del kvar att göra. Det sa Kristina Hall från VA SYD, när hon gästade CFFF:s frukostmöte den 7 april: ”Vi borde tänka på vatten som på avfall. För vi behöver bli bättre på att minimera användning och uppkomst av vatten samt även på att sortera och återanvända vatten.” 

Kristina Hall är programledare för VA SYD:s skyfallshantering Tillsammans gör vi plats för vattnet. Att ordet ”tillsammans” finns med i namnet är inte en slump. Ansvaret för vattnet är nämligen delat mellan VA SYD, de kommuner de verkar i och fastighetsägarna i dessa kommuner. Att kunna hantera exempelvis extrema regn är alltså ett gemensamt ansvar för alla dessa aktörer. 

– Ungefär 30 procent av marken i Malmö, och i de flesta andra kommuner, är så kallad allmän platsmark som kommunen ansvarar för. Återstående 70 procent är privatägd kvartersmark. Därför måste vi verkligen arbeta tillsammans när det gäller att hantera vatten, sa Kristina Hall.

Kristina Hall, VA-Syd

Skyfall, torka och exploatering
Men vattenutmaningarna handlar inte enbart om att hantera stora vattenmängder, som vid skyfall eller översvämningar. Ibland uppstår också vattenbrist och torka, som sommaren 2018. En tredje utmaning handlar om exploatering. Ledningsnäten i våra städer har byggts under lång tid och är inte dimensionerade för den förtätning som sker. Men städerna fortsätter att växa.

– Många av oss minns kaoset i Malmö den 31 augusti 2014. Den dagen kom det motsvarande två månaders regn på sex timmar. Det är det kraftigaste regn som uppmätts i Malmö sedan dessa mätningar startade i slutet av 1800-talet, sa Kristina Hall och förtydligade:

– Ledningsnätet som ska hantera regn i Malmö har en volym som motsvarar 11 vattenfyllda Turning Torso. Den vattenmängd som föll under det här skyfallet tillförde ytterligare motsvarande 54 fyllda Turning Torso till systemet.

Delat ansvar, men olika ändå
Även om ansvaret för vattenfrågan är delat mellan flera aktörer, så ser ansvaret lite olika ut. Kort uttryckt så ansvarar VA SYD för att anlägga, underhålla, förvalta och driva sina anläggningar. Kommunerna ansvarar framför allt för att ta hänsyn till översvämningsrisker vid nybyggen. Men de har inte motsvarande ansvar för befintlig bebyggelse.

– Malmö stad tog fram en skyfallsplan 2015, vilket då var Sveriges första. Ambitionerna i planen är höga, men eftersom det inte finns tydliga juridiska krav så finns det inget tydligt ansvar för genomförandet av åtgärder. Kommunen arbetar dock aktivt med skyfallsfrågan när det tas fram nya planer och passar även på att lägga till vattenfrågan vid ombyggnad av allmän platsmark, sa Kristina Hall.

Fastighetsägare ansvarar för de ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer som finns inom fastigheten (såväl byggnader som tomter). I detta ingår också ett ansvar för olika anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan. Fastighetsägare har också ansvar för att avvattna sin tomt och vidta förebyggande åtgärder samt att skydda sin fastighet.

Cirkulära system
Kristina visade en del exempel på satsningar som gjorts de senaste åren, i Lund och i Malmö. Hon nämnde också att intresset för cirkulära system blir allt större och att frågan om att ersätta dricksvattnet i våra toaletter med regnvatten numera lyfts allt oftare. 

Fakta 

VA SYD är VA-huvudman i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Läs mer på VA SYD:s hemsida.

Deras satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet startade i Malmö 2018 och i Lund 2020 och involverar flera aktörer. Att utforska nya arbetsmetoder och nya samarbeten är en viktig del av arbetet. Läs mer om satsningen här