I samarbete med CFFF – Ny forskarskola med fokus på återbruk och hållbar renovering

Våren 2023 startar forskarskolan ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration. Åtta doktorander kommer att knytas till RISE eller till något av de tre deltagande lärosätena: Malmö universitet, Lunds Tekniska Högskola och Campus Gotland, vid Uppsala universitet. Satsningen finansieras med stöd av Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

– Doktoranderna ska undersöka utmaningar som är kopplade till renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden. De ska bland annat att studera hur vi skapar cirkulära flöden och återbruk, hur vi undviker att renovering leder till det vi kallar renovräkning samt hur vi kan bevara kulturmiljövärden när vi renoverar och omvandlar, säger Kristina Mjörnell på RISE och även adjungerad professor på Lunds Tekniska Högskola, Bygg- och miljöteknologi (huvudsökande för forskarskolan).
Hon tillägger:
– Målet är att doktoranderna efter sin examen ska kunna fungera som brobyggare mellan akademi och praktik samt bidra med ny kunskap och innovation till samhällsbyggnadssektorn.

Omvandla, utveckla och renovera
Tanken bakom forskarskolan är att det behövs ökad kunskap och större fokus på att just omvandla, utveckla och renovera befintliga hus och områden. Framtidens städer är till stor del redan byggda, men de behöver utvecklas för att kunna möta dagens komplexa utmaningar.
– Vi måste anpassa byggnader i våra städer för att kunna hantera kommande värmeböljor och skyfall. Samtidigt måste vi minska städernas klimatpåverkan och skapa socialt hållbara stadsmiljöer. Det kan vi lösa genom varsam och resurseffektiv renovering eller omvandling. Vi måste självklart också ta hänsyn till kulturhistoriska värden och behov hos de människor som lever och verkar på dessa platser, säger Kristina Mjörnell. 
ASSURE bygger bland annat på resultaten från forskningsmiljön SIRen (Sustainable Integrated Renovation) och Nationellt renoveringscentrum vid LTH. En lärdom från SIRen är att hållbara renoveringar absolut går att genomföra, men att det i framtiden även kommer att krävas att byggnader omvandlas från ett användningsområde till ett annat – till exempel från kontor till bostäder.

CFFF samarbetspartner
CFFF är en av satsningens samarbetspartner. Några av föreningens medlemmar har, tillsammans med forskare från Malmö universitet, deltagit i arbetet med ansökan till Formas.
– De frågor som ASSURE ska arbeta med är jätteviktiga. Vi har utbildningar i fastighetsfrågor här på Malmö universitet, men vi vill stärka hållbarhetssidan. Via CFFF har vi kunnat samarbeta med flera medlemsföretag, som har en viktig roll i att lyfta sina utmaningar och perspektiv. De bidrar till vårt lärande. CFFF har funnits i över 20 år och det vi ser nu är frukten av en långsiktig dialog mellan universitetet och branschen, säger Helena Bohman, docent vid Malmö universitet, Institutionen för urbana studier. 

Ett av de företag som är med i samarbetet är Vasakronan. 
– Det viktiga är att akademin verkligen får tillgång till näringslivet. Akademin har ofta väl underbyggda spaningar, medan vi ofta springer fortare och ligger lite steget före, särskilt när det gäller hållbarhet inom byggnation. Men ibland är det lite dumt att springa för snabbt, här behöver vi samarbeta mer för att hitta den bästa metoden, modellen eller vad än vi letar efter, säger Eric Sjöstedt, affärsområdeschef handel på Vasakronan och medlem i CFFF:s styrelse.

Vad får ni ut av att samarbeta med akademin, via CFFF?
– För att vi ska kunna attrahera rätt kompetens är det bra att kunna vara med och påverka regionens utbildningar. Det är också bra att vi kan förse akademin med uppgifter om branschen. Det är viktigt att hålla en närhet oss emellan!
/Lotta Solding

Fakta
ASSURE kommer att ha en nära och bred samverkan med flera aktörer i branschen: Framtidskoncernen, Stena Fastigheter, Vasakronan, HSB Malmö, Krook & Tjäder Arkitekter samt Structor Projektledning Malmö AB. Dessutom ingår Centrum för fastighetsföretagande vid Malmö universitet och Centrum för Management i byggsektorn vid Chalmers. Slutligen ingår även två svenska myndigheter: Boverket och Riksantikvarieämbetet samt Eurac Research Institute for Renewable Energy ingår, som internationell partner.