Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus

Simon Siggelsten är lärare på Malmö högskola och doktorandvid LTH simon.siggelsten@mah.se

Torsdagen den 16 december gick Simon Siggelsten upp med sin licentiatavhandling ”Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus”.

Licentiatavhandling är skriven vid LTH, Institutionen för byggvetenskaper Avdelningen för byggproduktion och CFFF har bidragit med finansiering av projektet.

Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för system för individuell mätning och debitering av tappvarmvatten och värme i flerbostadshus.

Bakgrunden till Simons forskning är att tidigare forskning visat möjligheten att med individuell mätning och debitering spara mellan 15-30 % på varmvattnet och 10-20 % på värmen.

Det är relativt okomplicerat att göra de individuella mätningarna för tappvarmvatten, men mer komplicerat när det gäller värmen.

Det finns två utgångspunkteri för individuell mätning av värme, antingen genom att mäta den tillförda värmen, i form av flödesmätning, radiatormätning eller individuell uppvärmning, eller genom att mäta innetemperaturen, så kallad komfortmätning. Det finns fördelar och nackdelar med båda dessa system.

Problematiken med mätningen av värme härrör från sex olika felkällor:

  • värmestrålning mellan lägenheterna, betong leder värme bra
  • lxtern värmeproduktion
  • Lägenheters olika värmebehov beror på placeringen i huset.
  • lokala brister i klimatskölden
  • okynnesvädring
  • endast mätning i del av lägenhet.

Simon Siggelsten har genom att göra både en enkätstudie och en intervjustudie identifierat attityder hos såväl boende som fastighetsägare. Resultatet av studierna av de boende i flerbostadshus med individuell mätning, är att 70 % är positiva till individuell mätning. Samtidigt är 50 % missnöjda med hur själva mätningen går till.

Simon Siggelsten drar slutsatsen att de boende inte har rätt information, vilket kan påverka missnöjet förutom de faktiska omständigheterna att mätmetoderna för värmen har brister. Flera av de boende som är missnöjda har helt enkelt inte förstått hur mätningen och den individuella debiteringen går till. En viktig slutsats från studien är även att majoriteten av de boende inte har upplevt någon försämring av boendekomforten.

Simon Siggelsten har även studerat attityden hos fastighetsägarna gällande införandet av individuell mätning och debitering. Den studien visar att hälften av fastighetsägarna  i första hand har infört detta system för att spara energi och därmed även minska miljöpåverkan. Ett mindre antal anger i första hand att de infört systemet för att skapa en rättvis fördelning av kostnaderna precis som ett fåtal anger ekonomisk vinst och ett teknik intresse som anledningen till att de valt att införa individuell mätning.

De slutsatser som Simon Siggelsten lägger fram i sin avhandling är, att det krävs ett samspel mellan fastighetsägare och boende för att det i framtiden ska fungera med individuell mätning. Fastighetsägaren måste informera de boende och hjälpa dem med hur de kan och bör agera för att kunna spara enerig, samtidigt som fastighestägarna investerar i installationer av snålspolande toaletter osv. På samma sätt måste de boende ta till sig informationen och använda kunskapen för att skapa ett kostnads- och energimedvetet beteende.

Den andra slutsatsen som Simon Siggelsten lade fram är, att det måste tas fram en Svensk modell för hur den individuella mätningen av värmen ska göras. Fördelen med det är, att om enhetlighet råder, så blir det lättare med implementering, men också ökad acceptansen hos de boende och förståelsen för hur det egna agerande kan påverka energiförbrukningen. För att åstadkomma en sådan Svensk modell kräver det mer forskning om utveckling av själva mätmetoderna. Simon Siggelstens vidare forskning kommer att inrikta sig just på framtagandet av förslag på hur utvecklingen av dessa mätmetoder kan fungera.

Centrum för fastighetsföretagande gratulerar Simon Siggelsten och ser framemot att hans kommande forskning och hoppas på intressanta resultat, som kan implementeras i många av våra medlemföretags fastigheter.

Kontaka gärna Simon Siggelsten via simon.siggelsten@mah.se  om du vill veta mer eller vill få tillgång till licentiatavhandlingen.