Kallelse till årsmöte 19 maj 2022

Härmed kallas till Centrum för Fastighetsföretagandes årsmöte den 19 maj 2021 kl. 10.30 på High Court i Malmö.

Årsmötet följs av firandet av CFFF:s 20-årsjubileum kl. 11.00. Preliminär årsredovisning för 2021 finns här.

Vänligen anmäl dig till årsmötet i formuläret nedan.

Dagordning för årsmötet den 11 juni 2022 kl 10.30 på High Court

 1. Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare
 2. Val av en person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
 3. Upprättande av deltagarförteckning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Stämmans behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för 2019
 8. Föredragning av revisionsberättelser för år 2019
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val till valberedningen.
 13. Val av revisor.
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Varmt välkommen!
Karin Staffansson Pauli
Utvecklingsledare