Kallelse till årsmöte 31 maj kl. 11.30

Härmed kallas till Centrum för Fastighetsföretagandes årsmöte den 31 maj kl. 11.30, på Sydsvenska Handelskammarens huvudkontor, Ångbåtsbron 1 i Malmö.

Mötets hållpunkter
Kl. 11.30–12.30 Lunch och mingel.
Kl.12.30–12.40 Årsmöte.
Kl 12.40–13.00 Stephan Müchler, vd Sydsvenska Handelskammaren, pratar om betydelsen av att staden har blivit större än kommunens gränser och om att arbetsmarknadsregionen i dag formar förutsättningarna, bland annat för infrastrukturen.
Kl 13.00–13.20 Micael Nord, näringslivschef Malmö stad, pratar om Malmös nya regionala kontext, som även inkluderar Fehrmarn Bält och Öresundsmetron, samt om stadens kultur- och näringsliv och om hur Malmö växer.
Kl 13.30 Mötet avslutas.

Vänligen anmäl dig till i formuläret som följer efter årsmötets dagordning!

Årsredovisning 2023

Dagordning för årsmötet
1. Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare
2. Val av en person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
3. Upprättande av deltagarförteckning
4. Fastställande av röstlängd
5. Stämmans behöriga utlysande
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för 2023
8. Föredragning av revisionsberättelser för år 2023
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av antal styrelseledamöter
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val till valberedningen.
13. Val av revisor.
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Varmt välkommen!
Karin Staffansson Pauli
Utvecklingsledare