Medel för ansökan i samarbete med fastighetsbranschen

Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) utlyser medel för initiering av forskning i samverkan med fastighetsbranschen. Syftet med utlysningen är att uppmuntra till samarbeten mellan forskning och fastighetsbransch i Öresundsregionen.

Ansökan får gärna, men måste inte, behandla något av de ämnen som finns nämnda nedan och som tagits fram av representanter för fastighetsbranschen i CFFF:s styrelse. Projektet ska resultera i en forskningsansökan, alternativt ett pilotprojekt med avsikt att utveckla ett större forskningsprojekt. Resultat från beviljade projekt ska presenteras vid Real Estate Conference som anordnas årligen vid Malmö universitet, samt vid någon av CFFFs frukostmöten eller motsvarande. Finansieringen omfattar lönemedel för ca en månads arbetstid, dock högst 100 000 kronor och kan sökas av anställda vid Malmö universitet eller Lunds universitet. Även kringkostnader kan beviljas. Max två projekt kan beviljas.

Ansökan ska innehålla:

 • Max en A4-sida
  • Kort beskrivning av ämnet
  • Information om vilka medel som preliminärt avses sökas. Av särskilt intresse är ansökningar till finansiärer som uppmuntrar till samverkan, som exempelvis KK-stiftelsen.
 • Kortfattade cv (max en sida per person) för sökanden
 • Enkel budget inklusive OH

Kriterierna för bedömning är:

 • Relevans för fastighetsbranschen (bedöms av CFFF:s styrelse)
 • Vetenskaplig bedömning (bedöms av akademiska representanter utsedda av CFFF:s styrelse)
 • Potential för utveckling av samverkan mellan bransch och forskning i Öresundsregionen (bedöms av CFFF:s styrelse)
 • Det är meriterande om bägge lärosäten finns representerade i projekten

Ansökan skickas till cfff@mau.se senast 2018-10-01. För frågor kontakta Karin Staffansson Pauli, karin.pauli@mau.se.

Exempel på teman i relation till fastighetsbranschen:

 • Hållbarhetsredovisning
 • Trygghetsfrågor
 • Cityhandel
 • Digitalisering
 • Bostadsmarknad
 • Sociala frågor inom fastighetsförvaltning och stadsbyggnad
 • Jämställdhet
 • Rekrytering och framtida kompetensbehov
 • Samarbeten mellan studenter och näringslivet – värdeskapande exempel
 • Jämförelse av byggtekniska krav med exempelvis Danmark (exempelvis buller, handikappanpassning)