Nätverk för boende och välfärd

Nätverk för boende och välfärd är ett nationellt tvärvetenskapligt nätverk som samlar såväl forskare som praktiker och andra aktörer som på olika sätt arbetar med sociala aspekter av bostadsförsörjningen. Syftet är att bidra till samverkan och kunskapsutbyte, och inom ramen för nätverket hålls en digital seminarieserie samt ett större årligt återkommande evenemang. 

Medlemskap är individuellt och kostnadsfritt, men inget krav för att delta i nämnda aktiviteter. Nätverket hålls samman av forskningsmiljön Studier i boende och välfärd vid Malmö universitet.

Välkomna att besöka hemsidan för kontaktuppgifter och mer information https://housingandwelfare.uni.mau.se.