Integritetspolicy

CFFF, Centrum för Fastighetsföretagande behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Denna informationstext förklarar vilka personuppgifter som CFFF kan komma att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter CFFF har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. CFFF är personuppgiftsansvarig för den behandling som CFFF utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta CFFF på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt 6.

 1. Vilka personuppgifter som behandlas
  1.1. CFFF kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden. De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter samt information om ditt arbete såsom din arbetsgivare och eventuell faktureringsadress. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig, din arbetsgivare eller, i vissa fall, från offentligt tillgängliga källor.
  1.2.  Vid deltagande vid frukostmöten eller andra evenemang eller kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som CFFF behandlar och som även kan komma att publiceras. CFFF kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke.
 2. Varför dina personuppgifter behandlas
  2.1. CFFF kommer behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
  (i) Tillhandahålla och administrera din organisations medlemskap i CFFF. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden CFFF har gentemot din arbetsgivare med anledning av avtalet som medlemskapet innebär. Om det är din arbetsgivare som är medlem i SNS sker behandlingen för din arbetsgivares och CFFF:s berättigade intresse av att du får ta del av medlemskapet och de tjänster som ingår häri.
  (ii)Tillhandahålla och administrera frukostmöten eller andra evenemang som du anmält dig till eller deltar i. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden CFFF har gentemot dig i och med din anmälan. I samband med konferenser kan en deltagarlista skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn och din arbetsgivare kan förekomma. Sådant utskick sker med anledning av deltagarnas berättigade intresse att få information som de kan anses ha intresse av.
  (iii) Utskick av nyhetsbrev och information till dig angående CFFF:s verksamhet och kommande frukostmöten och andra evenemang. Dessa utskick sker enbart för att uppfylla CFFF berättigade intresse av att kunna informera dig om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.

2.2 CFFF kan komma att vid behov uppdatera information i våra register. Detta sker för CFFF:s berättigade intresse av att hålla våra register uppdaterade med korrekt information för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt.

 1. Hur dina personuppgifter behandlas

3.1.  Tillgång till personuppgifter
3.1.1. Tillgång till dina personuppgifter är ofta begränsad till de inom CFFF som har behov av att behandla dina personuppgifter.
3.1.2. CFFF kan vid tillhandahållandet av evenemang komma att dela personuppgifter i enlighet med vad som anges ovan under avsnitt 2.1..

3.2.  Lagringstid

3.2.1. CFFF kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är medlem, står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för a tt administrera de tjänster vi tillhandahåller dig eller din arbetsgivare.

3.2.2. CFFF kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag.

 1. Dina rättigheter

4.1.  Rätt till registerutdrag och rättelse
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som CFFF utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som CFFF har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. CFFF kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

4.2.  Rätt till radering
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.2 och CFFF kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är
nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

4.3.  Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. CFFF behandling som sker med stöd av berättigat intresse finns beskrivet under avsnitt 2. Rätten till invändning innebär att du kan begära att CFFF behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

4.4.  Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling
Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.
1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter
istället för radering.
3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats
för men du behöver dessa för etablering eller utövandet av eller försvar mot
rättsliga krav.
4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras
men i övrigt inte behandlas vidare av CFFF utan ditt samtycke.

4.5.  Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till CFFF i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

4.6.  Rätt att återkalla samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke till CFFF behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som CFFF har rätt att behandla dina personuppgifter för.

4.7.  Utövande av dina rättigheter
Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du CFFF på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 6. CFFF kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt 4.7 skyndsamt. Om CFFF inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

 1. Behörig myndighet
  Om du är missnöjd med CFFF behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 4.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.
 2. Kontakt
  Du kan kontakta CFFF med anledning av CFFF personuppgiftsbehandling enligt ovan på: info@cfff.se