STADGAR

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Centrum för fastighetsföretagande – Föreningen för samverkan mellan fastighetsbranschen och högskolor.

§2 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att främja:

  • Forskning och utveckling inom fastighetsföretagande
  • Utveckling av fastighetsföretagande i södra Sverige
  • Samverkan mellan fastighetsbranschen och högskolor
  • Personalutbildning- och utveckling i fastighetsföretag

Syftet ska uppnås genom återkommande aktiviteter med föredrag aktuella för fastighetsbranschen. Vidare ska föreningen vara aktiv i att stötta fastighetsanknuten forskning, främst med anknytning till LTH respektive Malmö universitet.

§3 Föreningens säte
Föreningen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§4 Medlemskap och uteslutning
Som medlem i föreningen kan antas företag, myndigheter, organisationer och personer som vill främja föreningens syften och som åtar sig att fullgöra de förpliktelser som är förbundna med dess stadgar.Frågan om antagande av nya medlemmar samt uteslutning av medlem beslutas av styrelsen.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.

§5 Avgifter
Föreningens medlemmar erlägger en årsavgift som fastställs på ordinarie stämma. Dessa avgifter avser att täcka kostnader för föreningsverksamheten.

§6 Bidrag till projektverksamheten
Medlem kan årligen till den av föreningen bedrivna projektverksamheten lämna ett ekonomiskt bidrag som fastställes vid ordinarie stämma. Bidragen jämte eventuell avkastning av dessa skall oavkortat användas till projektverksamheten som föreningen beslutar. Bidragen skall i föreningens bokföring redovisas separat, dvs. skilda från föreningens ekonomi i övrigt.

§7 Stämma
Föreningens medlemmar kallas årligen till ordinarie stämma att hållas under kalenderårets första halvår och till extra stämma när styrelsen finner detta önskvärt. Tid och plats för stämma beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas via brev eller e-mail tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Varje aktiv medlem har en röst. Medlem får rösta genom ombud. På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1.      Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2.      Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
3.      Fastställande av röstlängd för mötet.
4.      Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.      Stämmans behöriga utlysande.
6.      Fastställande av dagordning.
7.      Styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
8.      Revisionsberättelse.
9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.  Fastställande av antal styrelseledamöter.
11.  Val av styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie stämma.
12.  Val av två ledamöter till valberedningen.
13.  Val av revisorer samt suppleanter.
14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15.  Fastställande av medlemsavgift.
16.  Övriga frågor.

§8 Extra stämma
Extra stämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att stämman ska behandla. På extra stämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst sex och högst nio ledamöter. Av dessa skall högst tre vara representanter för högskolor. Dock skall majoriteten i styrelsen representeras av medlemmar. Mandattiden skall vara två år. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelsen sammanträder  minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde föres protokoll, som justeras av mötets ordförande och ytterligare en deltagande ledamot.

§10 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av stämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till ordinarie stämman för det senaste räkenskapsåret.

§11 Utvecklingsledare
Utvecklingsledare utses av styrelsen.

§12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§13 Ekonomisk förvaltning
Arbets- och räkenskapsåret omfattar 1.1-31.12. Förvaltningen skall granskas av revisorerna, som skall avge en särskild revisionsberättelse.

§14 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut  på ordinarie stämma med minst 2/3 av antalet angivna röster.

§15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§16 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas på ordinarie stämma och skall ha upptagits som en särskild punkt på dagordningen vid kallelse till stämman. Beslutet ska biträdas av 2/3 av antalet avgivna röster. Skulle föreningens verksamhet upphöra, skall dess kvarvarande tillgångar disponeras för i § 2 angivet ändamål på sätt som stämman beslutar.

Stadgarna är fastställda på ordinarie stämma den 2014-05-15.