Om offentlig upphandling och nyttan med allmännyttan

Hur ska offentlig upphandling användas när det gäller uthyrning av lokaler? Och är allmännyttans bostäder verkligen tillgängliga för alla? Med dessa två frågor i fokus arrangerade CFFF ett frukostmöte den 22 november 2018.

Stefan Olander,
docent LTH

Mötet inleddes med att Stefan Olander, docent vid LTH, gav en kort introduktion till varför offentligaupphandlingar ska göras över huvud taget. Som skäl nämnde han att upphandlingar ofta omfattar stora belopp och består av mycket komplexa system. Då är det som upphandlare viktigt att kunna styra och ge tydliga ramar, ange graden av samverkan med entreprenörerna samt att kunna styra graden av innovations- och kunskapsutveckling.

– Lagen om offentlig upphandling bygger på en rad grundläggande principer: likabehandlingsprincipen, principen om att ingen ska diskrimineras, proportionalitets- och transparensprinciperna samt principen om ömsesidigt erkännande. Principer som alla inom EU måste förhålla sig till, sa Stefan Olander.

Stefan Olander ingår i forskningsprojektet ProcSIBE, som är finansierat av Formas. I satsningen samarbetar 15 forskare i olika projekt som har anknytning till upphandling och hållbarhet. De gav nyligen ut antologin Klokare upphandling.

Annika Andersson, delägare Advokatbyrån Lindahl

Därefter fick vi lyssna till Annika Andersson och Johan Tollgerdt från Advokatfirman Lindahl; båda två med bred erfarenhet av just lagen om offentlig upphandling. De började med att berätta att en upphandlande myndighet alltid är skyldig att tillämpa lagen om offentlig upphandling när det gäller inköp av varor, tjänster och byggprojekt.

Men i lagen finns också det så kallade ”hyresundantaget”, som rör uthyrning av

Johan Tollgerdt, delägare Advokatbyrån Lindahl

lokaler. Ett antal rättsfall på senare år har visat att hyresundantaget varit föremål för olika tolkningar, framför allt när det gäller hur mycket den upphandlande myndigheten är med och påverkar lokalernas utformning. Annika och Johan konstaterade att utrymmet att teckna ett hyresavtal för icke uppförda byggnader på senare år har snävats in väsentligt.

Martin Grander,
doktorand Malmö universitet

– Det finns ett stort behov av praxis från Kammarrätten för att vi ska få klarhet i de här frågorna. Självklart finns det lösningar och då hänvisar vi bland annat till att invänta SKL:s uppdaterade regler kring frågan eller att kontakta till exempel oss på Lindahls, så hjälper vi gärna till, sa Annika Andersson och Johan Tollgerdt.

Slutligen gavs det plats på scenen för Martin Grander, som presenterade sin färska avhandling om allmännyttan: For the benefit of everyone? Explaining the Significance of Swedish Public Housing for Urban Housing Inequality.

– Min utgångspunkt har varit bostadsojämlikhet. Den bostadsbrist vi ser i dag är inte generell utan gäller vissa grupper av människor. Den handlar om tillgång till bostad och bostadens kvalitet. Bostadsojämlikheten påverkar i sin tur människors möjlighet att få jobb och att kunna leva ett gott liv, sa han.

Martin Grander berättade kort om avhandlingen och vilka slutsatser han kommit fram till. Han konstaterade bland annat att: ”Allt har förändrats, inget har förändrats”. Trots att såväl allmännyttan som vår omvärld har genomgått stora juridiska, ekonomiska och politiska förändringar, så kvarstår allmännyttans uppdrag att skapa goda bostäder för alla.

– Sammanfattningsvis anser jag att allmännyttan i dag både motverkar och bidrar till bostadsojämlikhet. De allmännyttiga bolagen har ett handlingsutrymme att skapa en mer jämlik bostadsförsörjning, men utrymmet används på väldigt olika sätt. Dessa stora lokala skillnader urholkar en nationell sammanhållen bostadsförsörjning, avslutade han.

/Lotta Solding

Vill du veta mer?
Här kan du ladda ned antologin Klokare upphandling.

Härkan du ladda ned Martin Granders avhandling och här du läsa mer om hans forskning.