Påminnelse årsmöte 3 maj 2012

Härmed kallas Centrum för fastighetsföretagandes medlemmar till årsmöte den 3 maj kl 15. Inför mötet finns en preiliminär årsredovisning för år 2011.
I anslutning till årsmötet kommer deltagarna att få ta del av ännu ett spännande nytt projekt i Malmö: Malmö Kongress Konsert och Hotell. Projektdirektör Staffan Andersson, Skanska, kommer att berätta om den kombinerade anläggningen för möten, kongresser, konserter och hotell och utformandet av det kringliggande stadsrummet.
Årsmötet avslutas med mingel och lättare förtäring.
Tid:       3 maj 2012 kl. 15
Plats:  Sal U459, Ubåtshallen, Malmö högskola
Anmäl dig senast 27 april till ann-charlotte.lyvall@mah.se
Välkomna!
Ann-Charlotte Lyvall & Peter Palm
Dagordning
Tid: 15.00
Plats: Sal U459 i Ubåtshallen, Malmö högskola
§1.      Val av ordförande och sekreterare för stämman.
§2.      Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
§3.      Fastställande av röstlängd för mötet.
§4.      Val av protokolljusterare och rösträknare.
§5.      Stämmans behöriga utlysande.
§6.      Fastställande av dagordning.
§7.      Styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
§8.      Revisionsberättelse.
§9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§10.  Fastställande av antal styrelseledamöter.
§11.  Val av styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie stämma.
§12.  Val av två ledamöter till valberedningen.
§13.  Val av revisorer samt suppleanter.
§14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 §15. Fastställande av medlemsavgift.
Medlemsavgift år 2012 är 300 kr/år (år 2011 300 kr)
Serviceavgiften är baserad på storleken på företaget/organisationen
• Ett halvt prisbasbelopp för företag med årsomsättning högre än 100 miljoner kr
• 1/4 prisbasbelopp för företag med årsomsättning högre än 50 miljoner kr men mindre än 100 miljoner kr
• 1/8 prisbasbelopp för företag med årsomsättning lägre än 50 miljoner kr
Prisbasbelopp för år 2012 är 44 000 kr.
§16.  Övriga frågor.
Centrum för fastighetsföretagande delar ut fyra stipendier.
Utdelning av årets stipendier för utmärkta examensarbeten vid LTH:
Filip Elland: “Incitament för ett mer aktivt arbete med Miljöcertifieringar av byggnader”
Utdelning av årets stipendier för utmärkta examensarbeten vid Malmö högskola:
Tim Svalling & Erik Veide: ”Introduktion och rekrytering i fastighetsbranschen – En kartläggning av fyra fastighetsföretag”
Utdelning av stipendium till minne av Malmö fastighetsförvaltare:
Ellen Herrlund & Helena Lago: ”Driftentreprenader på tapeten”
Mentorsstipendiat år 2012:
Annica Samevik, Fastighetsförvaltare, Regionservice