Paneldebatt och årsmöte den 3 maj 2018

Välkommen till paneldebatt om ”Målkonflikter vid utveckling av staden” – samt årsmöte med CFFF!

Städerna brottas idag med komplexa frågeställningar i de utvecklingsprocesser som drivs bland annat för att möta det samhällskrav som finns för att skapa bostäder. Målsättningen är att skapa förutsättningar för hög livskvalitet, god miljö och god ekonomi. På grund av otydlighet i beslutsmandat och roller, tolkningsutrymmen i lagstiftning samt sektoriell myndighetsutövning skapas emellertid krockar mellan förändringsprocesser som hanterar helheten och administrativa bedömningsprocesser som hanterar beståndsdelar. Detta försvårar utvecklingen och får ibland oönskade konsekvenser som hämmar utvecklingen.

Dagens paneldebatt syftar till att, tillsammans med ledande företrädare för näringsliv och myndigheter, diskutera exempel på målkonflikter och svårigheter som uppstår mellan olika aktörer eller i en snårskog av lagstiftning. Till exempel då man upptäcker att plan- och bygglagen inte är helt synkad med miljöbalken – är det då lagen som måste ändras eller är det istället tillämpningen som kan ändras? Hör också Malmö stad berätta om sitt utvecklingsprojekt kring Stadsbyggnadszoner vars syfte är att belysa just denna typ av frågor.

Vi avslutar lunchträffen med mingel och lättare förtäring. Därefter är det avslutning av Mentorprogrammet för Fastighetsföretagande vid Malmö Universitet.

Agendan för dagen ser ut som följer:

kl. 11.00    Årsmöte CFFF
kl. 11.30    Paneldebatt med:

 • Marlene Engström, Projektledare stadsutvecklingszoner Malmö stad
 • Anna Heide, Affärsutvecklingschef Trianon
 • Ole Kasimir, Planchef Lunds kommun
 • Susanne Rikardsson, VD Fastighetsägarna Syd

kl. 12.30           Lunch och mingel
kl. 13.30 – 15    Avslutning av Mentorprogrammet på programmet i  Fastighetsföretagande

Datum: torsdagen den 3 maj 2018
Tid:        kl 11.00 -13.30 (15.00 för mentorprogrammet)
Plats:     Malmö universitet, Niagara B0E15 hörsal, bottenvåningen

Dagordning för årsmötet finns nedan och länk till årsredovisning finns Årsredovisning 2017.

Dagordning för årsmötet den 3 maj 2018 kl 11.00-11.30

 1. Mötets öppnande och val av ordförande och sekreterare
 2. Val av en person som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll
 3. Upprättande av deltagarförteckning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Stämmans behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för 2017
 8. Föredragning av revisionsberättelser för år 2017
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val till valberedningen.
 13. Val av revisor.
 14. Fastställande av medlemsavgift
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Anmäl dig senast den 30 april i formuläret nedan.

Varmt välkommen!
Karin Staffansson Pauli