Sammanfattning. Framtidens kontorslösningar 2013-04-11

Sofia Tholérus, projektutvecklare vid Ikano Kontor, välkomnade CFFF:s medlemmar till dagens frukostmöte, som ägde rum i Ikano Kontors nya spännande fastighet Ideon Gateway i Lund. Frukostmötet handlade om framtidens kontorslösningar och började med att Susanna Toivanen, fil. dr. sociologi och in-houseforskare hos NCC, berättade om forskning kring kontorsmiljöer. Därefter berättade Fredrik Åkesson, VD Ikano Kontor, om Ideon Gateway.

Susanna Toivanen talade om de utmaningar som finns och vad som driver utvecklingen när det gäller framtidens kontorslösningar. Det handlar om den fysiska miljön, vilket berör  Facility Management, den  sociala miljön, som ofta hanteras av HR och handlar om arbetsmiljö, organisationskultur och kommunikation samt IT-miljön, där man hanterar både befintlig teknik och  teknisk utveckling. Det finns olika kontorstyper: cellkontor, delat rum, kontorslandskap, ABW (acivity based work, ingen egen fast arbetsplats och zonindelning), flexikontor (ingen fast arbetsplats) och kombikontor (egen arbetsplats samt 20 % av ytan avsatt till annan plats). Intresset för ABW är stort, vilket har att göra med att kontorsytan kan kapas med ca 30 % och ge besparingar för lokalhyran. Trenderna för kontorslösningar har samband med utvecklingen av arbetssätt och ledning och har gått från”trälhallar” i 1900-talets början med skrivplatser tätt packade och däremellan någon slags övervakare till dagens och framtidens situation, där man talar om effektivisering, resultat, frihet, virtuellt arbete, tillit och ledning och hur det kommer att påverka synens. Forskning kring vad som händer då man byter kontorsmiljö till exempel till ABW har idag inte kommit så långt.

Fredrik Åkesson fortsatte med att berätta om själva Ideon Gateway. Vid kundkontakter talar man numera mer om innehåll och inte så mycket om faktisk yta, utan det viktiga är vad kunderna behöver och efterfrågar. Själva byggnaden är 19 våningar hög och har redan i planeringsstadiet haft miljötänkandet i fokus. Huset hämtar kyla och värme från marken, geoenergi, och en del av elen kommer från solceller, som är integrerade i husfasaden, dessutom är all allmänbelysning LED-belysning. För byggnaden har man siktet inställt på följande miljöklassningar:  LEED precertifierad med målet LEED Platinum, planeras bli miljöcertfierad enligt Miljöbyggnad Guld och planeras även bli certifierad enligt EU Green Building. När hissarna i byggnaden går ner producerar de el, vilket ger 40% effektivare hissar.