Sammanfattning från årsmöte, science slam och paneldebatt

Utvecklingsledare Karin Staffansson Pauli hälsar alla deltagare välkomna till dagens lunchträff och lämnar sedan över ordet till CFFF:s ordförande Lotta Strömgren Jönsson som öppnar årsmötet. Mikael Carlsson från styrelsen väljs till mötesordförande, Karin Staffansson Pauli till sekreterare och Jarl Olsson till justeringsman. Deltagarlista skickas runt i rummet. Dagordningen gås igenom punkt för punkt.?? Valberedningen föreslår oförändrat 9 personer i styrelsen och omval på Sofia Tholerus, Mikael Carlsson och Unni Sollbe. Valberedningen sitter oförändrat kvar och som revisor föreslås nyval av Jonny Samuelsson och i övrigt oförändrat. Protokollet finns att läsa här.

Därefter är det premiär för Science Slam!
Helena Bohman är först ut i CFFF:s Science Slam. Helena väcker frågor kring effekterna av digitalisering. Det genereras stora mängder data i takt med att digitaliseringen ökar. Helena visar vad all denna data kan användas till inom forskningen. Tesen är att ny data möjliggör nya typer av analyser. Helena visar exempel på hur satellitdata kan användas för att studera byggnation, infrastruktur, markanvändning, grönytor etc.  Nya producenter av data tex smarta hem växer fram. Datan har ett stort värde för forskningen och samhällsutvecklingen.

Martin Grander tar över efter Helena med temat ”Allmän nytta”. Allmännyttan är unik för Sverige. Det är en grundsten i den generella politiken med ett dubbelt uppdrag dels en generell inriktning och dels ett vinstkrav. Frågan blir då om allmännyttan kan stå för båda delarna? Nja, blir svaret från Martin. Det beror på hur man tolkar uppdraget och det finns variationer i tolkningarna av lagen. Nästan lika många tolkningar som det finns kommuner dvs 290 tolkningar. Slutfrågan blir att staten behöver definiera vad man vill med allmännyttan.

Ju Liu tar över efter Martin med en sammanfattning av projektet ”Sustainable housing renovation”. Projektet vill lyfta fram begreppet sustainable housing renovation och identifiera vad det är. Studien har sin utgångspunkt från ett företagsperspektiv och räknar in både ekonomiska och miljömässiga effekter. Man tittar på nya teknologier som är positiva för alla, men som leder till att höjda hyror. Det finns motstridiga mål och motstridiga –intressen.

Nästa punkt på denna lunchträff är en namnkunnig, engagerad och träffsäker paneldebatt om forskning i fastighetsbranschen som leddes av ordförande Lotta Strömgren Jönsson.  Panelen bestod av Anna Kadefors professor i Fastighetsförvaltning KTH, Mikael Lundström VD NAI Svefa, Susanne Rikardsson VD Fastighetsägarna syd och Henrik Saxborn VD Castellum.

CFFF:s paneldebatter har för avsikt att vara  ögon-och öronöppnare för våra medlemmar och förhoppningsvis har både paneldeltagare och åhörare inhämtat med en stor portion klokskap och många nya tankar och idéer kring forskning och hur just var och en kan bidra till att öka samverkan mellan näringsliv och akademi, för öka konkurrenskraft för vår bransch som helhet.

Lunchträffen avslutas med lunch och fortsatt mingel.

Glad sommar och varmt välkomna till höstens första frukostmöte i september!

Påminnelse! Det är hög tid att ansöka om CFFF:s mentorsstipendium innan den 20 augusti 2017.

Lotta Strömgren- Jönsson, ordförande CFFF
Karin Staffansson Pauli, utvecklingsledare CFFF