Sammanfattning från frukostmöte 2014-02-06 “Slum Lords” och CSR

Frukostmöte den 6 februari – motsatsernas morgon. CFFFs frukostmöte denna morgon ägnades åt angelägna frågeställningar ur olika perspektiv. Lektor Helena Bohman vid Malmö Högskola inledde med att presentera forskning på temat “Slum Lords – where, when and why” med frågeställningen “Varför är det en lönsam strategi?” Det är en explorativ studie med en inledande forskningsöversikt. Huvuddelen av dagens forskning baserar sig på situationen i utvecklingsländer. Visserligen intressant, men inte alltid applicerbart på svenska förhållanden är en av slutsatserna.

Studien visar att det huvudsakligen finns två olika typer av ”slum lords”. Den ena typen är stora institutionella ägare utan lokal koppling. Den andra typen är de som finns att hitta på den så kallade ”svarta listan”. Några utmärkande karaktäristika för den första typen är att de ”tillkom” under åren 2003-2005 genom stora uppköp med god tillgång på kapital. Den andra typen är huvudsakligen små privata hyresvärdar med lokal förankring. Dessa mindre fastighetsförvaltare lever delvis under särskilda förutsättningar. Dels kan det vara dyrt att förvalta fastigheter, utan att kunna dra nytta av stordriftsfördelar  och dels kan det vara svårt att exempelvis få lån för investeringar, då fastighetsbeståndet är relativt litet.

Studien visar att det finns ett relativt starkt konsumentskydd på området, men det bygger på att någon driver ärendet. På frågan hur ”slum lords” kan förebyggas, så finns det flera bra svar, men inga konkreta lösningar. Liksom studien visar, så påpekade deltagare i frukostmötet att finns det starkt stöd i lagen, men att det krävs både politiskt mod och tjänstemannamod för att nyttja existerande lagrum. Ytterligare en komplikation är att inom områden där kommunen har tillsynsskydd, så tillfaller eventuellt vite staten, vilket torde minska incitamenten för kommunen att vara en drivande aktör. Hela studien kommer självklart att finnas tillgänglig på CFFF:s hemsida, så snart den är klar.

Frukostmötet fortsatte från den ena ytterligheten till den andra… CSR-chef Anna Heide från MKB Fastighets AB satte igång tankeverksamheten med fem symbiosförhållanden:

  • ·         Långt och kort: ”Strategier framåt, som också befinner sig i nuet.”
  • ·         Socialt och fysiskt: ”Ett steg fysisk utveckling, ett steg social utveckling, ett steg fysisk, ett steg socialt.”
  • ·         Stort och smått: ”Hela staden ska utvecklas, men också enstaka gårdar och entréer.”
  • ·          Ensam och tillsammans: ”Ensam kan göra mycket, men det måste göras tillsammans.”
  • Hjärta och hjärna: ”Brinna för sin sak, men inte brinna upp.”

Därefter gav Anna Heide konkreta exempel från projekt och samarbeten som MKBs driver med sociala investeringar och hur viktigt ”det där lilla extra” är. MKBs sociala investeringar ska vara affärsmässiga, integrerade, långsiktiga och hållbara. Det är ingen välgörenhet som bedrivs, utan det är kärnverksamhet och det finns stora vinster att hämta. Några exempel på CSR-projekt i egen regi är: konstnärskollektiv, värderingsverkstäder, sommarjobbare, självförvaltning och framtidens tvättstuga.

Avslutningsvis presenterade Fastighetsnytt Daniel Bergstrand och Linda Lagerdahl Business Arena Malmö 2014 som går av stapeln den 3 april. Det kommer att blir ett späckat program med 2 huvudspår; ”Fastigheter, ekonomi och finans” och ”Stadsbyggnad”  samt 12 fördjupningsområden. Missa inte att anmäla er här: http://www.businessarena.nu/business-arena-i-malmo-for-tredje-aret-i-rad/

Nästa frukostmöte är torsdagen den 10 april med temat ”Masthusen – ett hållbart stadsutvecklingsprojekt” . Varmt välkomna!