Sammanfattning från frukostmöte 2014-10-22 “att bygga för forskning i världsklass”

Frukostmötet den 22 oktober hade temat “Att bygga för forskning i världsklass”.

Frukostmötet ägde rum på platskontoret för MaxIV. Föredragshållare var Ulrika Hallengren, VD Fastighets AB ML4 och Ulrika Lindmark, VD för Science Village Scandinavia.

Ulrika Hallengren inledde med att berätta om Max IV projektet och komplexiteten i ett projekt där man bygger för spjutspetsforskning där beställaren vid projekteringsstadiet inte till fullo kan specificera vad som kommer till att krävas av byggnaden när den 5år senare ska tas i bruk. Max IV kommer till att, när den nästa sommar tas i fullt bruk, vara den modernaste forskningsanläggningen för synkroniserat ljus. Anläggningen kommer till att användas till forskning inom Accelerator fysik, Kärnfysik och Material forskning. Poängen med tekniken i Max IV är att den möjliggör 10-100 ggr bättre bild än i de bästa anläggningarna idag. Något som inte minst kan komma att få betydelse i cancerforskningen. Andra forskningsanläggningar börjar nu prata om att ställa om till ”Max IV-style”.

En av de absolut största utmaningarna i byggandet av Max IV är den framtida verksamhetens känslighet för vibrationer. En annan att kraven från forskarna (de framtida brukarna) har förändrats under projektets gång. Ulrika berättade att tack vare att alla, från hon själv som VD för fastighetsbolaget, till platschef och installatörer, sitter tillsammans på plats där man ser och hör vad alla gör har möjliggjort att de kunnat hantera saker och ting innan de utvecklats till problem.

Ulrika Lindmark fortsatte sedan med att berätta om Science Village Scandinavias verksamhet. Företagets ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Landstinget. Verksamheten har tre ben där den sak Bebygga marken mellan Max IV och Ess, Tala och verka för utvecklingen i Nord Västra Lund samt Bygga ett science center.

En tydlig målsättning är att området ska vara självförsörjande. Bland annat kommer Max IV och ESS producera spillvatten, vilket kommer tas om hand för att värma upp områdets alla byggnader.

När området är färdigutvecklat planeras det innehålla 250.000 kvm byggnader som ska tillhandahålla service till de som är verksamma i området, Max IV och ESS. Det ska dessutom inrymma plats för universitetet (som just nu utreder hur mycket de behöver) samt tillhandahålla mark för företagsetablering. Än så länge har man anlagt en park som ska fungera som vindskydd och dämpa ljudet från motorvägen. I övrigt så planeras detaljplanen vara klar i början av 2016. Byggnationen startar då med ”Hjärtat”. Denna byggnad ska bli områdets arkitektoniska ikon, omgiven av grönska och av stadsmässig bebyggelse. Det går nu ut en byggherre tävling för vem som ska få gestalta området.

Den befintliga bebyggelsen består idag av en gård från 20-talet samt en mölla från 1600-talet. Båda dessa ska bevaras och till våren påbörjas en renovering och restaurering av dessa. Gården kommer sedan till att fungera som utställningslokaler fram till dess att Science centret står klart.

Nästa frukostmöte den 26 november kommer att handla om ”kontorsmarknaden i Malmö” och föredragshållare är Rolf Larsson, Jernhusen, och Peter Palm, Malmö högskola. Anteckna gärna redan nu datumet, 26 november, i kalendern. Väl mött!