Sammanfattning från frukostmöte 23 september 2015

Frukostmötet den 23 september hade temat “Rättvis debitering”

Premiären för CFFF:s frukostmöte i Malmö Högskolas nya lokaler inleddes friskt med samtal kring individuell debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus tillsammans med Simon Siggelsten, lektor på Malmö Högskola, och Ulla Janson, energistrateg, på MKB. Intresset för problematiken var stort från frukostmötets deltagare och diskussionen utvecklande.

Simon Siggelsten inledde med att kort berätta om sin avhandling som diskuterar problematik kring mätning och debitering av värme- och varmvattenförbrukning i flerbostadshus. I Sverige har vi haft en syn på att alla har rätt till värme och att värmen därmed självklart ska ingå i hyran. Det man har kommit fram till nu är att individuell mätning nästan alltid leder till en besparing av energin. Lagstiftningen har skärpts på området och det idag är ett skall-krav att mäta individuellt i flerbostadshus.

Den stora frågan är om det verkligen är tillämpbart med individuell mätning av värme och varmvatten trots alla undantag från lagstiftningen. Boverkets senaste utredning visar att det inte är tillämpbart, men här finns det olika uppfattningar. Simons forskning visar att tillämpbarheten med individuell mätning av värme och varmvatten påverkas av betydande brister med mätmetoderna. I energieffektiva och nyare byggnader blir bristerna med mätmetoderna är extra tydliga. Läckaget mellan lägenheterna är ett av de stora problemen. Idag är mätmetoderna mer tillämpbara på det gamla fastighetsbeståndet.

De flesta boende är positiva till grundtanken med individuell mätning. Men det råder osäkerhet kring mätmetoderna. Trots otillräckligheten i mätning och mätmetoder anser Simon Siggelsten att energiförbrukningen bör mätas.

Ulla Janson är energistrateg på MKB och förde samtalet vidare efter Simon Siggelsten. MKB håller 21 grader inomhus som standard och mäter idag inte specifikt värmen i sina flerbostadshus, men däremot varmvattenförbrukningen. Anledningen till att man debiterar för varmvatten är att det förbrukas mer varmvatten än rikssnittet. I jämförelse med andra stora fastighetsbolag, så ligger MKB högst i förbrukning. MKB har för avsikt att minska varmvattenförbrukningen samt ge en rättvis debitering mellan hyresgästerna.

MKB genomförde en pilotstudie för 300 lägenheter, där utgångspunkten var att göra det lätt för hyresgästen att använda mindre varmvatten. Nya blandare, vattenmätare och modeller för ”lagom” förbrukning togs fram tillsammans med hyresgästföreningen. Resultatet från piloten har visat på 27% mindre förbrukning under en tre-års period. Beteendeförändringar kräver mycket tid, men mottagandet av hyresgästerna har varit positiv.

Nästa frukostmöte är onsdagen den 14 oktober, då vi får höra om ny användning av äldre byggnader med exemplet Malmö Saluhall – ett himmelrike för matälskare.

Varmt välkomna!