Sammanfattning från frukostmöte 8 april 2015

Frukostmötet den 8 april hade temat “Kvinnor och män i fastighetsbranschen”.

Botkyrkabyggens VD Ulf Nyqvist inleder med att kort presentera sig själv och Botkyrkabyggen. Den största delen i fastighetsbeståndet är typiska höghus i miljonprogrammet, vilket också är en av de viktigaste frågorna på agendan för dagens ledningsgrupp. En annan tung fråga på dagordningen är personal och framtida kompetensförsörjning. Förutsättningarna för Botkyrkabyggen har ändrats mycket den senaste 10-års perioden. Inledningsvis handlade rekryteringen till stor del om språkfärdighet. Det valda man att använda till en fördel. Det vill säga att det var positivt att kunna så många språk som möjligt.

År 2008 startade Botkyrkabyggen ett omfattande värdegrundsarbete kring mångfald och likabehandling. Aktiviteter som exempelvis utbildning i diskrimineringslagstiftning och deltagande i mångfaldskonferenser prioriterades starkt. Nu jobbas det mycket med att formulera vilken kompetens olika tjänster kräver och sedan hålls fokus på just denna kompetens. Arbetsgrupperna inom organisationen ska ha en könsfördelning på minst 40-60.

Jämställdhetsarbete är och ska vara en naturlig och integrerad del i all verksamhet i Botkyrkabyggen. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung. Det är en fråga om hållbarhet för framtiden. Det räcker inte bara med annonser för att rekrytera. Botkyrkabyggen jobbar på flera fronter; arbetsmarknadsprojekt, traineeprojekt tillsammans med SABO, sommarungdomar, praktikanter, arbetsrotation, flextidsprojekt.

Nästa talare på programmet är Karin Staffansson Pauli, Malmö Högskola, som disputerat med avhandlingen ”Gender structures in the real estate industry”. Karin Staffansson Pauli inleder med att berätta om bakgrunden till fastighetsvetenskapsutbildningen, som drevs fram av fastighetsbranschen själv. Utbildningen skulle från början leda till en ingenjörsexamen med en tydlig teknisk ingång. Idag är det en samhällsvetenskaplig utbildning, där det i år examineras fler kvinnor än män. Karin Staffansson Pauli har varit med sedan utbildningsinriktningens början och det var lärdomar från bland annat detta som inspirerade till avhandlingens tema.

Syftet med avhandlingen är att analysera genusstrukturer i fastighetsbranschen i Sverige. Karin Staffansson Pauli har gjort en analys av bilder i årsredovisningar på kvinnor och män. Hur framställs kvinnor i branschen? Kvinnorna figurerar ofta i servicesammanhang eller i någon udda roll. Männen gör ofta något tekniskt eller instruerar. Könsstereotyperna befästs genomgående och är mycket traditionellt uppbyggda. Det är väldigt lika utfall i privata och offentliga bolag. En slutsats är att branschen är manligt könad.

Nästa träff är årsmötet den 20 maj kl 11 som följs av en paneldebatt “Att bygga på B- och C-läge” och en lättare lunch. Väl mött!