Sammanfattning från frukostmötet 11 februari 2015

Frukostmötet den 11 februari hade temat “Socialt engagemang i bostadsförvaltning”.

Det var ett fullsatt frukostmöte i U-båtshallen på Malmö Högskola denna februarimorgon. Unni Solbe, VD Stena Fastigheter inleder med att berätta om Stenas historia och roll kring socialt ansvarstagande i fastighetsförvaltning.
Frukostmo?te 11 feb 2015

Hållbarhetstänk går som en röd tråd genom Stenas verksamheter. Det handlar om att ta ansvar, men i grund och botten också om sunt förnuft. Hållbarhet är en affärsfördel och en drivkraft för affärsutveckling och innovation. Hållbarhetsresonemanget stärks bland annat av ett tydligt ledarskap och långsiktighet.

Unni visar konkreta exempel på socialt engagemang i bostadsförvaltning från Malmö och Lund. Några förutsättningar är; god förvaltning, meningsfull fritid, bra skolor möjligheter till försörjning och samarbeten med andra intressenter. Det finns mycket man kan göra och som görs, men gäller att utvärdera under vägs vad projektet ger egentligen.

Stena har valt ut ett par områden att fokusera sina resurser. Ett av dessa är utbildning och arbete, där man tar in praktikanter, lärlingar, mentorskap och adepter i förvaltningen. Man erbjuder också 300 sommarjobb, läxhjälp, samarbeten med skolor och fritidsgårdar och andra mindre projekt. Det kräver struktur och ett verkligt engagemang.

De sociala frågorna måste vara med och ligga i fokus under hela tiden. Boendedialog, relationsförvaltningsprojekt, kommunalsamverkan, intressentdialoger och sociala hänsyn vid upphandling är några metoder som Stena använder sig av. Avslutningsvis påpekar Unni att den ekonomiska hållbarheten är den främsta. Det ger förutsättningar för övriga hållbarhetssatsningar.

Martin Grander, doktorand på Malmö Högskola, tar över scenen och berättar om sitt forskningsprojekt ”Nyttan med nyttan” som finansieras av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Det är en studie av kommunala bostadsbolag och deras ägare, som tar sin utgångspunkt i lagen om kommunala allmännyttiga bostadsbolag (2010:879). Frågan är: hur kan bostadsbolagen förena affärsverksamhet och samhällsansvar?

Martin Grander påpekar att det inte finns någon definition av vad samhällsansvar är. Alla tillfrågade i studien fick själva definiera vad de anser att samhällsansvar är. Vilket gav en bredd palett av svar. Martin har kokat ner alla svar från datainsamlingen och kommit fram till att samhällsansvar kan definieras utifrån tre nivåer; den hyresgästnära sociala relationen, områdesutveckling, stads- och samhällsutveckling.

En annan diskussion handlar om vem som får bo i allmännyttan och vad räknas som inkomst. Det är en diskussion som det råder olika uppfattning om och som behöver lyftas. Det förefaller som allmännyttan inom vissa områden är tuffare än den privata fastighetsägaren på vad som räknas med inkomst. Endast 25 % av de tillfrågade anser att lagstiftningen har mjukat upp synen på och möjligheter för allmännyttan. Konsekvensen har istället blivit  skarpare finansiella krav, vilket i sin tur får konsekvenser för nybyggnation och upprustning. Nu används lagen till att ”undvika” bygga i B- och C-lägen, eftersom avkastningskraven är svårt att uppfylla.

Notera redan nu nästa frukostmöte den 8 april, som kommer att handla om kvinnor och män i fastighetsbranschen. Väl mött!