Sammanfattning: Frukostmöte 2016-02-10

Konsten att hantera ett skyfall. Det är inledningen på morgonens frukostmöte med CFFF, Centrum för Fastighetsföretagande. Kristina Hall, strategisk projektledare på VA Syd och Anders Nilsson, projektledare från Gatukontoret i Malmö stad, guidar oss igenom framtagandet av skyfallsplanen för Malmö.

”De områden som väljas för bebyggelse böra först och främst ligga så högt att marken icke kan tänkas översvämmas” (citat från kloakchef i Malmö, 1927). Följer man denna grundregel, så är översvämningar inget problem. Nu är det ju inte riktigt så…

Den 31 augusti 2014 kom ett 360-års regn. Ledningsnätet i Malmö Stad kan hantera en volym motsvarande ungefär 11 Turning Torso och denna morgon föll motsvarande 54 Turning Torso på sex timmar. Samtidigt var marken redan mättad från tidigare nederbörd. Vattnet samlar sig då naturligt på lågpunkterna. Är det då realistiskt att bygga större ledningar som kan hantera alla 54 Turning Torsos? Nej, inte så troligt. Det skulle innebära 500 mil nya ledningar och medföra en kostnad på ca 15 miljarder. Metoden man använder sig av blir istället så kallade multifunktionella ytor. Ett exempel är parken i Augustenborg som kan översvämmas utan att ställa till med för stor materiel skada.

Utifrån ett samhällsperspektiv kan det vara ett alternativ att tillåta vissa ytor att översvämmas under kontrollerade former. Staden behöver göra plats för vatten i staden vid extrema situationer istället för att bygga nya ledningssystem under marken. Kombinerade lösningar genom samarbete mellan kommun och fastighetsbolag har visat sig vara de mest kostnadseffektiva. I Köpenhamn finns det torrlagda kanalsystem ovan mark som vid extremväder blir bassänger för att samla upp stora vattenmängder på kort tid.

Anders Nilsson, projektledare från Gatukontoret, berättar vidare hur Malmö Stad jobbar med skyfallsplanen, som är en plan för Malmös vatten. Ett skyfall är ett regn som inte kan hanteras i dagvattensystemet och som orsakar störningar i trafik, skador på bebyggelse och olägenheter for kommuninvånarna. De flesta översvämningarna sker inom vissa stråk, där det tidigare var bäckfåror och lågpunkter. Den moderna stadens framväxt har påverkat förutsättningarna för vattnet att ta sig ut genom staden. Skyfall-problematiken måste tas in i detaljplaneringen och vid nya byggprojekt.

Styrd översvämning kommer att bli en faktor att räkna med framöver i den offentliga miljöplaneringen. Goda exempel på multifunktionella ytor är skate-parker och nedsänkta basketplaner. Det finns fler goda exempel från Danmark att titta på.

Avslutningsvis tackar Peter Palm för sina år som utvecklingsledare på CFFF och lämnar över stafettpinnen till Karin Staffansson-Pauli som tillträder som ny utvecklingsledare. Missa inte kommande frukostmöte med CFFF onsdagen den 6 april.