SAMMANFATTNING: FRUKOSTMÖTE 2016-04-06

Karin Staffansson Pauli inleder den vårlika onsdagsmorgonen med att hälsa alla välkomna till ett välbesökt frukostmöte, 68 deltagare.

Lars Böhme, landskapsarkitekt och projektledare, i Malmö Stad inleder med att kort berätta om Malmö Stads kommunala översiktsplan som är antagen av kommunfullmäktige 22 maj 2014, där Nyhamnen finns med som ett högaktuellt utvecklingsområde. Flygbilder över Nyhamnen visar mest parkeringsplatser på ett av Malmös mest attraktiva läge nära hav och city-nav.

Nyhamnens planområde har många likheter med Gamla Staden i Malmö. Områdena är lika stora, 77 hektar, och ligger lika nära stationen. Liksom Gamla Staden har området många sympatiska karakteristika såsom närheten till havet, till centrum och kulturhistoriska värden. Det innebär också flera utmaningar som behöver hanteras vid en utbyggnad. Till exempel känsliga vattennivåer, störning av buller från bangård och hamn, trafikgenomströmning, grönområden, markföroreningar och äldre kajkanter.

Området kommer att ha 6000 nya bostäder och 13000 arbetsplatser, vilket gör Nyhamnen till en central del av den planerade Malmö-ringen.

Universitetslektor Lina Olsson är avslutande presentatör denna morgon och Lina forskar just nu om markpolitik och tittar på kopplingar mellan översiktlig planering och kommunal markpolitik. Kommuner använder generellt sätt sitt ägande av mark för att driva markpolitik och stadsutveckling. I internationell jämförelse äger Malmö Stad mycket mark.

För att besvara frågan om varför det ser ut så här behöver vi gå tillbaka i historien till andra halvan av 1800-talet. Bebyggelserätten, rätten att bygga, var då i stort sett fri. En snabb urbanisering skapade en hel del problem, som sedan de lokala myndigheterna i staden skulle ta hand om. Det blev kostsamt för städerna och myndigheterna påbörjade ett intensivt arbete för att strama upp lagstiftningen av egendomsrätten.

Lagändringarna möjliggjorde att byggnation kunde beskattas samt att utformningen av bostäder kunde regleras med standarder. I Sverige började även de lokala myndigheterna köpa upp mark i städerna för att ta kontroll över och driva utbyggnaden av staden. Det är en av anledningarna till att kommuner idag är stora markägare.

Nästa träff med CFFF är årsmötet den 18 maj. Varmt välkomna!