Sammanfattning BIM 25/10

Höstens andra frukostmöte handlade om BIM, Building Information Model.  BIM består av en digital databas, där information om en byggnad finns, och visar även byggnadens utseende.

Jens Kindt, Projekteringsledare vid NCC Construction inledde frukostmötet med att berätta om BIM och hur har användningen av BIM har utvecklats inom NCC. Inom NCC använder man uttrycket virtuellt byggande och något förenklat kan man säga att BIM är en digital kopia av den motsvarande fysiska byggnaden, där alla inblandade aktörer som arkitekter, konstruktörer, el- och VVS, projektering, entreprenad och förvaltning kan delta. Modellen kan sparas, man kan skapa olika scenarior och göra analyser av slutprodukten.

Genom att använda BIM kan man skapa en samordning i 3D för hela projektet. Mängdavtagningen underlättas, då man kan få listor på väggar, fönster etc i kalkylprogram och därmed direkt få prisrecept och se hur kostnaderna förändras om man väljer ett annat objekt. ADP-planeringen, arbetsplatsdispositionen, blir tydligare med en BIM-modell, då den kan visa vägar, transportvägar, byggnader, ställningar, liftar mm, vilket ger bättre förutsättningar för planering av logistiken. Man kan också skapa mer flyt i produktionen genom maskinstyrning, t. ex. vid byggnation av rondeller. Genom laserskanning kan man skapa 3D-modeller av befintliga byggnader för projektering av ombyggnation eller förvaltning, vilket ersätter inmätning. En annan funktion är produktionsplanering, då modellen ger möjlighet att se tidplanen och få den uppspelad samtidigt som man ser modellen växa fram och medan respektive del av modellen tänds upp.

Varför ska man då använda sig av BIM? I branschen kan man konstatera att ca 10% av entreprenadens kostnader beror på fel, som man måste rätta till. Ju tidigare man hittar felen destor enklare är det att lösa dem. På NCC började man arbeta med 3D-modeller redan år 2002 och år 2009 tog NCC:s VD beslut om att utveckla 3D och BIM, vilken numera innebär att alla projekt är 3D-modeller och spjutspetsprojekten är BIM-modeller. PÅ NCC är man nöjd med resultaten vid användning av BIM, vilket har inneburit bl.a. minskad konsulttid med 20%, fel har minskat med 90%, kostnader för visualisering har minskat med 30% och kostnaderna för att avhjälpa fel har minskat med 90%. Samtidigt har kommunikationen mellan aktörerna förbättrats. “Det är roligt att arbeta med BIM och man blir glad då man kan hjälpa kunden”, avslutade Jens.

Kristian Widén, Tekn. D vid Byggproduktion LTH, berättade om  hur har Statsbygg i Norge har implementerat BIM. Statsbygg är ett statligt fastighetsförvaltningsbolag, som förvaltar ca 2,7 miljoner kvadratmeter, där det ingår bl.a. ambassader, operan och muséer.  Statsbygg har mandat av norska staten att leda utvecklingen och driva innovation, vilket man gör med egna medel, dvs. utan statligt tillskott.  År 2007 bestämde sig Statsbygg för att satsa på BIM och redan år 2010 användes BIM i all nyproduktion.

Syftet med satsningen var att effektivisera informationshanteringen genom digital hantering. Utvecklingsstrategin var att satsa initialt på nyproduktion, vilket var lättare att hantera. Bara genom att sänka kostnaderna med 1% skulle man uppnå ca 30-50 miljoner norska kr i besparing. Man valde också att satsa på IFC, vilket är en öppen standard för programvarorna. Statsbygg samarbetade med byggsektorns aktörer och systemutvecklare genom gemensamma utvecklings- och utvärderingsprojekt och utbildningsinsatser.  Resultatet av satsningen blev  att år 2010 gjordes alla nyproduktioner med BIM, man utvecklade en BIM-manual och många andra har följt i Statsbyggs fotspår. De lärdomar, som man kan dra av Statsbyggs satsning, är att man måste bestämma syftet med implementeringen av BIM, att man måste involvera alla aktörer och leverantörer och att man inte får glömma den egna organisationen – alla måste arbeta mot samma mål med BIM  organisationen.

Den fortsatta utvecklingen hos Statsbygg innebär att man kommer att kunna ställa krav för projekten rakt in i modellen, att man skapar en landskapsinformationsmodell och att man digitaliserar  existerande bestånd och framför allt implementerar olika verktyg för hjälp vid förvaltningen, vilket Kristian menar har den allra största potentialen för effektivisering.

Notera redan nu att höstens sista frukostmöte äger rum den 21 november. Vi kommer då att besöka NCC:s Triangelprojekt!

Jens Kindt,
Projekteringsledare,
NCC Construction
Kristian Widén,
Tekn.D,
Byggproduktion, LTH