Summering Frukostmöte 2 januari 2011

Thomas Berggren

Vårens första frukostmöte handlade om certfiering av fastigheter. Det var många på plats, både medlemsföretag och studenter. Thomas Berggren, ordförande i CFFF och VD i Fastighetsaktiebolaget Malmö City, inledde med att konstatera att fastighetsbranschen inte har en tillsynsmyndighet. Fastighetsägare måste följa gällande lagstiftning, men premieras inte för att en fastighet är välskött eller att det är rent  och snyggt i fastigheten. Under senare år har dödsolyckor inträffat i fastigheter beroende på att t ex. brandluckor inte fungerat eller att nödutgångar blockerats. Med certifierade fastigheter skulle t ex. bankerna kunna ta i beaktande att fastigheten är certifierad vid kreditbedömningen och försäkringsbolag, när de sätter försäkringspremien

Stefan Lindvall

Stefan Lindvall, VD för Fastighetsägarna Syd, fortsatte med att berätta om den certifiering av fastigheter som Fastighetsägarna Syd gör och som man dessutom är ensamma om att göra i Sverige.

Syftet med att certifiera en fastighet är att kunna visa att man i fastigheten följer de lager och regler som finns. Certifieringen är också en “kvalitetsstämpel” till de bolag som förvaltar sina fastigheter på ett ansvarsfullt sätt. Vid certifieringen tittar Fastighetsägarna till exempel på att brandskyddsarbete, besiktning av hissar och OVK är genomförd, men även att allämna utrymmen är välskötta. Det är den enskilda fastigheten som bedöms, inte fastighetsägaren. Än så länge cerfieras endast hyresbostadshus, men certifieringen kan komma att utökas till att omfatta även kontor och andra typer av lokaler.

För närvarande finns ca 80 fastigheter i projektet, vara 37  redan är besiktigade och certifierade, ytterligare 10 är på gång och resten står på tur.  Intresset är stort bland Fastighetsägarna Syds medlemmar, som tillsammans har 7 400 fastigheter.

Stefan menar, att en certifiering kan innebära en rad fördelar för fastighetsägarna, som bättre finansieringsvillkor, lägre försäkringspremier och högre fastighetsvärden. Både banker och försäkringsbolag har visat intresse för modellen.

Läs gärna mer om certifiering av fastigheter och hur man går tillväga på www.fastighetsagarna.se/syd.

Frukostmötets sista punkt handlade om programmet Fastighetsföretagande vid Urbana studier, Malmö högskola. Programmet utvecklades i samarbete med branschen år 1998 och ger studenterna en kandidatexamen i fastighetsvetenskap med inriktning på fastighetsföretagande. Huvudämnet är det tvärvetenskapliga ämnet fastighetsvetenskap, som innehåller teknik, företags- och nationalsekonomi, juridik och beteendevetenskap. Relationer och kundorientering är några av programmets ledord. Utbildningen är treårig och för närvarande tas 60 studenter om året in på programmet.

Många av våra studenter finns ute i fastighetsbranschen idag och fler med utbildning från fastighetsföretagande kommer att behövas i framtiden, då det i branschen kommer att bli stora pensionsavgångar framöver.

Kontakta gärna programansvarig Ann-Charlotte Lyvall om du vill veta mer ann-charlotte.lyvall@mah.se.

Vårens kommande evenemang hos CFFF är:

14/4 Områdesprogram för social hållbarhet i Malmö

17/5 Årsmötet, som äger rum på eftermiddagen.

Välkomna!

Ann-Charlotte Lyvall