Summering Frukostmöte 23 september 2010

Höstens första frukostmöte bjöd på två sinsemellan olika teman, vilket lockade många åhörare:

  • Mervärdesskatt på alla fastigheter av Bo-Arne Olsson , Deloitte
  • Varför kastar man sten på räddningstjänsten? av Per-Olof Hallin, Malmö högskola

Bo-Arne Olsson inledde med att presentera en utredning, där man föreslår att den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning av fastigheter ersätts med en obligatorisk skattskyldighet i alla led.  Den nya lagstiftningen beräknas träda ikraft 2011, men troligtvis först 2012.

Vilka blir då konsekvenserna för hyresvärden? All uthyrning av kommersiella lokaler blir momspliktig och hyresvärden får dra av momsen på alla kostnader för den momspliktiga uthyrningen. En annan konsekvens blir att hyresvärden inte längre behöver kompensera sig för förlorad avdragsrätt för moms genom en högre hyra. För hyresvärden blir också den administrativa belastningen mindre, då man inte längre behöver hålla reda på om en lokal eller yta är momsregistrerad eller ej. För investeringar utförda innan ikraftträdandet finns det möjlighet att få tillbaka moms vid engångsjämning.

För hyresgästen innebär detta, att hyresvärden inte längre har anledning att välja bort momsfria hyresgäster. Det innebär också minskade kostnader för hyresgäster i t.ex. kontorshotell, eftersom momsen öppet kan debiteras på hyran. För hyresgäster, som helt eller delvis saknar avdragsrätt såsom bl.a. bank-, finans- och försäkringsbolag, ökar kostnaderna.

Bo-Arne avslutade med några goda råd som man bör tänka på:

– Inför momsklausul i nya hyreskontrakt.
– Är det möjlighet att omförhandla befintliga hyreskontrakt?
– Använd övergångsreglerna på det mest fördelaktiga sättet.
– Gör en avvägning mellan gjorda investeringar i respektive fastighet mot hyresgästens önskemål.
– Medvetna hyresgäster kommer inte att acceptera 25 % höjning av hyra rakt av.
–  Hyresvärdens momskostnad minskar.

Per-Olof Hallin, professor vid Malmö högskola, fortsatte sedan med att berätta om ett forskningsprojekt som handlar om varför man kastar sten på räddningstjänsten. Per-Olof menade att för vissa grupper är det svårt att hantera de omställningar som pågår i samhället och att stenkastningen kan vara indikator på att Malmö håller på att falla isär.  I projektet har man tittat på de områden i Malmö, där det förekom mest bränder framför allt under år 2008.

Stenkastarna visade sig vara en komplex grupp att beskriva, men några nyckelord i Per-Olofs redogörelse var bl.a. att de besitter interkulturell kompetens, är mediemedvetna, tänker vi-dom, ser sig ha små möjligheter och har en maskulinistisk stil.

Både boende i områdena och personal vid olika myndigheter visade sig uppskatta att få göra sina röster hörda vid intervjuerna.

Per-Olof avslutade med att ställa några centrala frågor om hur man skapar utvecklingsmöjligheter för alla, att utveckla lokalt ledarskap och hur utvecklar man det ansvarsfulla förvaltandet.

Vi ser fram emot den dokumentärfilm, som snart kommer!

Nästa frukostmöte äger rum den 18 november och temat då är  Ny modell för hyressättning! Hur påverkas fastighetsägaren?.

/Ann-Charlotte Lyvall