Sylwia vill lyfta fram forskningen i samhällsdebatten

Sylwia Lindqvist önskar att forskningen i större utsträckning än i dag skulle vara en naturlig samtalspartner i den offentliga debatten, istället för att stå vid sidan om. Då skulle fler människor få chansen att se mer nyanserat på sin omvärld.

Sylwia Lindqvist, lektor vid Malmö universitet

– Med en mer nyanserad syn skulle fler människor kunna avstå från att ha en massa ogrundade synpunkter. Jag vill lära studenterna att vara öppna och inse att många av dagens frågor är komplexa. Det är bra att ha en kritisk blick, att titta bakom det man läser och inte bara svälja allt, säger hon.

Sylwia Lindqvist kom till Sverige som 22-åring, från Polen. Efter att snabbt ha lärt sig svenska, dels på egen hand och dels via SFI och Komvux, blev hon hösten år 2000 antagen till det som då hette Fastighetsmäklarprogrammet. Tre år senare fick hon en förfrågan om hon var intresserad av att bli doktorand på KTH, i samarbete med Malmö högskola (som 2018 blev universitet).

Fastighetsförmedling i olika länder
– Jag disputerade 2011 i fastighetsekonomi och var den första som disputerade med inriktningen fastighetsförmedling på KTH. Jag skrev om hur fastighetsförmedling ser ut i andra länder. Jag kom bland annat fram till att rollen som mäklare ser väldigt olika ut i olika länder. Störst var likheterna mellan de nordiska länderna, säger Sylwia Lindqvist.

I avhandlingen studerade hon olika länders köp- och säljprocesser. Sylwia tittade på vilka aktörer som deltog, hur processerna såg ut samt hur avgifter och skatter var upplagda. I Sverige och Norge såg hon att mäklarrollen var ungefär densamma, medan mäklarna i studiens övriga länder snarare fungerade som ombud för sin uppdragsgivare, dock med stora skillnader länderna emellan.

Efter disputationen har Sylwia Lindqvist framför allt undervisat. Inledningsvis främst utifrån sin avhandling, men i dag med ett betydligt bredare perspektiv. På senare tid har hon intresserat sig allt mer för alternativa upplåtelseformer och finansieringslösningar för boende, ur ett internationellt perspektiv.

Hyresrätter och kulturarv
– Jag har börjat titta på den svenska hyresrätten kopplat till frågor om rörlighet och vilka inkomstgrupper som bor i hyresrätt. I dag börjar hyresrätten bli ett intressant alternativ för allt fler, men det finns en viss stigmatisering runt hyresrätten i Sverige: att det skulle vara ett boendealternativ framför allt för låginkomsttagare. Vi pratar för lite om det här tycker jag. Många anser att det inte är fint med hyresrätt.

Utöver intresset för upplåtelseformer skulle Sylwia Lindqvist vilja fördjupa sig mer i frågan om hyresvärdars ansvar att bevara det byggda kulturarvet.

– Det här är en stor utmaning i dag! Vad är ens vårt kulturarv och hur ska det bevaras av fastighetsägare? Jag undrar om bevarandet av kulturarvet ligger i fastighetsägarnas intresse och vad de gör av det, säger hon.

Vilken är drivkraften i det du gör?
– Jag vill lära mig saker och är en öppen person. Och ju mer kunskap jag får desto mindre inser jag att jag kan; det gör mig ödmjuk. Jag vill också gärna dela med mig av min kunskap.

Vad är det roligaste med att vara forskare?
– Eftersom jag är nyfiken och intresserad av att lära mig mer är det ett perfekt jobb. Det känns också att forskningen behövs; fastighetsområdet är ett ganska outforskat fält där det händer mycket. Vi som forskare är till för allas nytta och arbetar inte på för vår egen skull. Jag är öppen för olika typer av samarbete och menar att forskare kan hjälpa till och vara en resurs i många olika sammanhang.

/Lotta Solding