Årsmöte 28 maj 2009

Den 28 maj ägde Centrum för fastighetsföretagandes årsmöte rum på Orkanens bibliotek med utsikt över hamninloppet. Efter årsmötet följde en intressant paneldebatt på temat Allmännyttan och hyresrätten i framtiden och därefter delades ett antal stipendier ut och flera personer som bidragit till CFFF:s utveckling avtackades.

Vid årsmötet valdes Karin Svensson, MKB, in i styrelsen på ett år. Karin efterträder Ulla Kjellström, även hon från MKB, som nu går i pension. Övriga styrelseledamöter omvaldes och Thomas Berggren omvaldes till styrelseordförande. Till ny revisor valdes Elna Lambrer Åströ från Deloitte. I övrigt bestämdes att årsavgifterna ska vara oförändrade.

Moderator Nils  Göran Larsson ledde paneldebatten om Allämnnyttan och hyresrätten i framtiden. Deltagarna i debatten, Gunilla Flygare, LKF, Fredrik Hjort, Ebo, och Sonny Modig, MKB deltog livfullt i debatten och gav åhörarna en god bild av hur de ser på framtiden.

Under kvällen delades stipendier på 10 000 kr  ut  för väl utförda examensarbeten till studenter från både Malmö högskola och LTH. Anna Baggens och Charlotte Bengtsson,  LTH,  fick stipendium för sin uppsatsMöjligheter för utveckling av konceptboende för 55+. Sandra Björk och Hannes Persson, Malmö högskola, tilldelades stipendium för uppsatsenBelöningssystem i fastighetsbranschen.  Stipendiet till minne av Malmö Fastighetsförvaltare delades ut till Veronica Andesson coh Ainika Narits för deras examensarbete Fastighetsunderhåll. Samtliga examensarbeten kan beställas av Peter Palm och kommer även till att finnas tillgängliga på hemsidan, under examensarbete.

2009 års Mentorsstipendium, som innebär ett års mentorsskap genom Mentor International, gick till Camilla Ahlgren på Ikano fastigheter.

Slutligen avtackades Karin Staffansson-Pauli, Ulla Kjellström och Fredrik Hjort för sina bidrag till Centrum för Fastighetsföretagandes utveckling.

Kvällen avslutades med mingel i bibliotekshörnan.

/Peter Palm